Trénink manažerských dovedností

Zkratka předmětu KŘE/TMD
Název předmětu Trénink manažerských dovedností
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/TMD
Název Trénink manažerských dovedností
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KOD/TMD
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět je zaměřen na rozvíjení dovedností, jejichž osvojení pomůže studentům v budoucím pracovním uplatnění. Stanovení priorit, time management a pravidelné plánování. Zadávání úkolů. Vedení týmu. Pochopení úlohy týmového hráče a způsobů jak získat lidi pro své záměry. Vedení mítinků a porad. Komunikační techniky při vedení lidí. Koučování. Sledování definovaných úkolů. Motivace podřízených. Řešení konfliktních situací. Delegování úkolů na zaměstnance.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích, splnění 6 domácích úkolů a jejich prezentace.

Obsah

Cvičení:
1. Osobnost manažera
2. Dosahování cílů
3. Time management
4. Komunikační dovednosti
5. Tvořivé řešení problémů
6. Řízení změn
7. Rozhodování

Každé téma je probíráno ve 2 týdnech semestru.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti jsou schopni prakticky aplikovat získané znalosti a dovednosti do manažerské praxe.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
Literatura
  • KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3566-5.
  • LOJDA, J. Manažerské dovednosti. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3902-1.
  • JAROŠOVÁ, E. Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha: Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1799-5.
  • PAVLICA, K., JAROŠOVÁ, E., KAISER, R.B. Versatilní vedení - dynamická rovnováha manažerských dovedností. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-208-6.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF