SZZ Řízení změn

Zkratka předmětu KŘE/SZRZM
Název předmětu SZZ Řízení změn
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/SZRZM
Název SZZ Řízení změn
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/KRK, KŘE/KRKV, KŘE/RK, KŘE/RKV, KŘE/CRZM, KŘE/KRZM, KŘE/RZM
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti řízení kvality a řízení změn. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů z oblasti řízení kvality a řízení změn a jejich aplikaci v konkrétních úlohách.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů řízení kvality a řízení změn, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Zkušební okruhy:
1. Význam kvality
2. Koncepce a principy managementu kvality
3. Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO
4. Koncepce managementu kvality na bázi TQM
5. Vrcholové vedení v systémech kvality
6. Ekonomika kvality
7. Kvalita v předvýrobních etapách
8. Kvalita ve výrobě
9. Kvalita v povýrobních etapách
10. Lidský faktor v systémech kvality
11. Metody zlepšování kvality
12. Audity
13. Environmentální systémy řízení
14. Úvod do řízení změn
15. Změny v řízení organizací
16. Příčiny a druhy změn
17. Proces řízení změn
18. Modelování řízených změn
19. Řízení strategické změny
20. Nástroje řízení změny
21. Řízení rizik
22. Krizové řízení
23. Řízení inovací


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Řízení kvality (RKV/KRKV), Řízení změn (RZM/KRZM)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti řízení kvality a řízení změn. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.Garanti a vyučující
Literatura
 • OCHRANA, F., PŮČEK, M. (2011). Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě. Praha : Wolters Kluwer Česká republika.
 • VEBER, J. A KOL. (2006). Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press.
 • NENADÁL, J., NOSKIEVIČOVÁ, D., PETŘÍKOVÁ, R., PLURA, J., TOŠENOVSKÝ, J. (2008). Moderní management jakosti - principy, postupy, metody. Praha: Management Press.
 • VEBER, J. (2007). Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing.
 • BEDNÁŘOVÁ, D. (2013). Řízení kvality. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonická fakulta.
 • LIKER, J. K. (2008). Jak to dělá Toyota. Praha: Management Press.
 • IMAI, M. (2007). Kaizen metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku. Brno: Computer Press.
 • VEBER, J. A KOL. (2009). Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha : Management Press.
 • Norma ČSN ISO 9001: 2008. 2010.
 • KUBÍČKOVÁ, L., RAIS, K. (2012). Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada.
 • KOTTER, J.P. (2008). Vedení procesu změny. Praha : Management Press.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF