SZZ Řízení podniku

Zkratka předmětu KŘE/SZRPI
Název předmětu SZZ Řízení podniku
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/SZRPI
Název SZZ Řízení podniku
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/CPMN, KŘE/PMAJ, KŘE/PMAN, KŘE/RZM
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti procesního managementu a řízení změn. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů z oblasti procesního managementu a řízení změn a jejich aplikací v konkrétních úlohách.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů procesního managementu a z řízení změn, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Zkoušební okruhy:
1. PODSTATA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ A KONCEPTY MANAŽERSKÉHO MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ
2. BUSINESS MODELY
3. PRINCIPY PROCESNÍHO ŘÍZENÍ A BALANCED SCORECARD
4. MONITOROVÁNÍ, ZLEPŠOVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ PROCESŮ
5. METODY MAPOVÁNÍ PROCESŮ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY
6. LEADERSHIP A TÝMOVÁ PRÁCE S MOTIVACÍ
7. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ, FORMULOVÁNÍ VIZE, MISE, CÍLE
8. ÚVOD DO ŘÍZENÍ ZMĚN
9. ZMĚNY V ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ
10. PŘÍČINY A DRUHY ZMĚN
11. PROCES ŘÍZENÍ ZMĚN
12. MODELOVÁNÍ ŘÍZENÝCH ZMĚN
13. ŘÍZENÍ STRATEGICKÉ ZMĚNY
14. NÁSTROJE ŘÍZENÍ ZMĚNY
15. ŘÍZENÍ RIZIK
16. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
17. ŘÍZENÍ INOVACÍ

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti procesního managementu a řízení změn. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • HORVÁTH & PARTNERS. (2002). Balanced Scorecard v praxi. Praha.
 • OCHRANA, F., PŮČEK, M. (2011). Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě. Praha : Wolters Kluwer Česká republika.
 • PARMENTER, D. (2008). Klíčové ukazatele výkonnosti: rozvíjení, implementování a využívání vítězných klíčových ukazatelů výkonnosti. Praha: Česká společnost pro jakost.
 • VEBER, J. a kol. (2009). Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha.
 • ŘEPA, Václav. (2012). Procesně řízená organizace. Praha: Grada.
 • ROLÍNEK, L. a kol. (2008). Procesní management: vybrané aspekty. České Budějovice.
 • PLAMÍNEK, J., FIŠER, R. (2005). Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing.
 • KUBÍČKOVÁ, L., RAIS, K. (2012). Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada.
 • ROLÍNEK, L. a kol. (2003). Teorie a praxe managementu. České Budějovice.
 • OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y. (2012). Tvorba business modelů. Brno: BizBooks.
 • KOTTER, J.P. (2008). Vedení procesu změny. Praha : Management Press.
 • MALLYA, T. (2007). Základy strategického řízení a rozhodování. Praha.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF