SZZ Řízení podniku II

Zkratka předmětu KŘE/SZRP2
Název předmětu SZZ Řízení podniku II
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/SZRP2
Název SZZ Řízení podniku II
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/CSM, KŘE/KSM, KŘE/KSMAN, KŘE/SM, KŘE/SMAN, KŘE/PRMAN
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti strategického managementu a procesního managementu. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů strategického managementu a procesního managementu a jejich aplikací v konkrétních úlohách.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů procesního managementu a strategického managementu, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. STRATEGICKÝ MANAGEMENT
2. STRATEGICKÉ MYŠLENÍ
3. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ, FORMULOVÁNÍ VIZE, MISE, CÍLE
4. STRATEGICKÁ ANALÝZA OKOLÍ PODNIKU
5. STRATEGICKÁ ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ FIRMY
6. TVORBA, FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE.
7. REALIZACE, HODNOCENÍ A KONTROLA STRATEGIE
8. PODSTATA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ A KONCEPTY MANAŽERSKÉHO MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ
9. BUSINESS MODELY
10. PRINCIPY PROCESNÍHO ŘÍZENÍ A BALANCED SCORECARD
11. MONITOROVÁNÍ, ZLEPŠOVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ PROCESŮ
12. METODY MAPOVÁNÍ PROCESŮ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY
13. ZÁSADY ŘÍZENÍ ZMĚN
14. ZNALOSTNÍ MANAGEMENT A ŘÍZENÍ DLE KOMPETENCÍ
15. LEADERSHIP A TÝMOVÁ PRÁCE S MOTIVACÍ
16. PODNIKOVÁ KULTURA

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Procesní management, Strategický management

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti procesního a strategického managementu. Získané teoretické znalosti je schopen aplikovat v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • CHARVÁT, J. Firemní strategie pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1389-6.
 • PARMENTER, D. Klíčové ukazatele výkonnosti: rozvíjení, implementování a využívání vítězných klíčových ukazatelů výkonnosti. Praha: Česká společnost pro jakost, 2008. ISBN 978-80-0202-083-7.
 • WHITMORE, J. Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti: metoda transpersonálního koučování. Praha: Management Press, 2009. ISBN 80-7261-209-3.
 • RADCLIFFE, S. Leadership: lídrem jednoduše a přirozeně. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4163-5.
 • ŘEPA, V. Procesně řízená organizace. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4128-4.
 • ROLÍNEK,L. a kol. Procesní managament.Vybrané apekty.České Budějovice, Ekonomická fakulta JU, 2008. ISBN 978-80-7394-148-2.
 • GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., HORÁK, R. Procesní řízení ve veřejném sektoru: teoretická východiska a praktické příklady. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1987-7.
 • PLAMÍNEK, J., FIŠER, R. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1074-9.
 • SOUČEK Z. A KOL. Strategické řízení. Praha: SNTL, 1986.
 • KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení: teorie pro praxi. C. H. Beck, Praha, 2006. ISBN 80-7179-453-8.
 • MINÁROVÁ, M., MALÁ, D. Strategický manažment. Banská Bystrica: Univerzita Matěje Béla, 2011. ISBN 978-80-557-0245-2.
 • ROLÍNEK, L. a kol. Teorie a praxe managementu. České Budějovice, 2003. ISBN 80-7040-613-5.
 • OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y. Tvorba business modelů. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0025-4.
 • MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1911-5.
 • SVOZILOVÁ, A. Zlepšování podnikových procesů. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3938-0.
 • TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha, 2004. ISBN 80-86419-67-3.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF