SZZ Management podniku

Zkratka předmětu KŘE/SZMPU
Název předmětu SZZ Management podniku
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/SZMPU
Název SZZ Management podniku
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/CMAN2, KŘE/MAN2, KŘE/QMAN2, KŘE/CSM, KŘE/KSM, KŘE/KSMAJ, KŘE/KSMAN, KŘE/SM, KŘE/SMAJ, KŘE/SMAN, KŘE/CRLZN, KŘE/HRM, KŘE/KHRM, KŘE/KRLZ, KŘE/RLZ, KŘE/RLZN
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti managementu II, strategického managementu a řízení lidských zdrojů. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů z oblasti managementu, strategického managementu a řízení lidských zdrojů a jejich aplikací v konkrétních úlohách.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů managementu II, strategického managementu a řízení lidských zdrojů, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. Prostředí globalizace, prostředí regionalizace.
2. Společenská a sociální odpovědnost managementu.
3. Management korporací + EHZS, ES, SCE.
4. Řízení nadnárodních, transnacionálních, mezinárodních struktur.
5. Současná praxe úspěšných podniků a manažerů.
6. Podnikatelská seskupení, koncern - holding.
7. Organizační struktury, Franchising, Strategické podnikatelské jednotky.
8. Dynamika řízení změn - řízení kvality.
9. Životní cyklus organizací.
10. Monitoring, controlling, reporting, audit.
11. Transformace, restrukturalizace, revitalizace, outsourcing.
12. Lidský kapitál a jeho energetizace.
13. Krizový management a řízení rizik.
14. Současná praxe úspěšných podniků a manažerů.
15. Úvod do strategického managementu.
16. Vize, poslání, cíle, strategie.
17. Obecné typologie strategií.
18. Rozšířené typologie strategií.
19. Základní analýzy interního a externího prostředí.
20. Vliv manažera na tvorbu strategie.
21. Business model.
22. Proces zavedení strategie.
23. Systémy BSC a KPI.
24. Rozšiřující analýzy podniku.
25. Strategie MSP.
26. Učící se organizace a podniková kultura.
27. Aktuální téma (nové trendy strategického řízení).
28. Koncept Řízení lidských zdrojů a nové trendy
29. Podmínky Řízení lidských zdrojů
30. Mezinárodní Řízení lidských zdrojů
31. Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích
32. Řízení lidského kapitálu
33. Talent management
34. Znalostní management a Career management
35. Pracovní vztahy
36. HR controlling
37. Personální informační systém

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Management II (CMAN2), Strategický management (SM), Řízení lidských zdrojů (RLZN).

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti managementu II, strategického managementu a řízení lidských zdrojů. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • Kaplan, R., & Norton, D. (2010). Efektivní systém řízení strategie: nový nástroj zvyšování výkonnosti a vytváření konkurenční výhody. Praha: Management Press.
 • Johnson, G., & Scholes, K. (2008). Exploring Corporate Strategy. Harlow: Prentice Hall.
 • Dědina, J., & Odcházel, J. (2007). Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada.
 • Armstrong, M., & Taylor, S. (2015). Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy - 13. vydání. Praha: Grada.
 • Koubek, J. (2015). Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press.
 • ADLER, J. (2010). Strategic Leadership. How to think and plan strategically and provide direction. London: KoganPage.
 • Tichá, I., & Hron, J. (2016). Strategické řízení. Praha.
 • Fotr, J., Vacík, E., Špaček, M., & Souček, I. (2017). Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha.
 • Armstrong, M. (2016). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London: Kogan Page.
 • Parmenter, D. (2015). Key performance indicators: Developing, implementing, and using winning KPIs. Hoboken.
 • Kim, W. Chan; Mauborgne, Renée; Somogyi, Petr. (2018). Nová strategie modrého oceánu : pět kroků jak se posunout do modrého oceánu, vyhnout se konkurenci a zajistit si tak ziskový růst. Praha : Management Press.
 • Jarošová, E., Pauknerová, D., & Lorencová, H. (2016). Nové trendy v leadershipu: Koncepce, výzkumy, aplikace. Praha: Management Press. Praha.
 • Senge, P. M. (2016). Pátá disciplína: Teorie a praxe učící se organizace. Praha.
 • Koubek, J. (2011). Personální práce v malých a středních firmách. Praha: Grada.
 • Bláha, J., Čopíková, A., & Horváthová, P. (2016). Řízení lidských zdrojů: Nové trendy. Praha: Management Press.
 • Rothaermel, F. T. (2017). Strategic management. New York: McGraw-Hill Education.
 • Častorál, Z. (2010). Strategický management změn a znalostí. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského.
 • Forsgren, M. (2013). Theories of the Multinational Firm: A Multidimensional Creature in the glogal economy. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2015). Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno: BizBooks.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF