SZZ Řízení podniku II

Zkratka předmětu KŘE/SZMP2
Název předmětu SZZ Řízení podniku II
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/SZMP2
Název SZZ Řízení podniku II
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/CSM, KŘE/KSM, KŘE/KSMAJ, KŘE/KSMAN, KŘE/SM, KŘE/SMAJ, KŘE/SMAN, KŘE/YSMAN, KŘE/CPMN, KŘE/KPMAN, KŘE/PMAJ, KŘE/PMAN, KŘE/CMAN2, KŘE/MAN2, KŘE/QMAN2
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti strategického managementu, procesního managementu a managementu. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů z oblasti strategického a procesního managementu, managementu a jejich aplikaci v konkrétních úlohách.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů strategického a procesního managementu, managementu, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Zkušební okruhy:
Zkušební okruhy:
1. STRATEGICKÝ MANAGEMENT
2. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ, FORMULOVÁNÍ VIZE, MISE, CÍLE
3. STRATEGICKÁ ANALÝZA OKOLÍ PODNIKU
4. STRATEGICKÁ ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ FIRMY
5. TVORBA, FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE
6. REALIZACE, HODNOCENÍ A KONTROLA STRATEGIE
7. PODSTATA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ A KONCEPTY MANAŽERSKÉHO MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ
8. BUSINESS MODELY
9. PRINCIPY PROCESNÍHO ŘÍZENÍ A BALANCED SCORECARD
10. MONITOROVÁNÍ, ZLEPŠOVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ PROCESŮ
11. METODY MAPOVÁNÍ PROCESŮ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY
12. LEADERSHIP A TÝMOVÁ PRÁCE S MOTIVACÍ
13. MEZINÁRODNÍ DIMENZE MANAGEMENTU A MANAGEMENT KORPOPRACÍ
14. ŽIVOTNÍ CYKLUS ORGANIZACÍ
15. PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ
16. SÍŤOVÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
17. STRATEGICKÉ ALIANCE A DYNAMIKA ŘÍZENÍ
18. KRIZOVÝ MANAGEMENT
19. SPOLEČENSKÁ A SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Strategický management (SMAN/KSMAN), Procesní management (PMAN/KPMAN) a Management 2 (MAN2/QMAN2)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti strategického a procesního managementu, managementu. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • HORVÁTH & PARTNERS. (2002). Balanced Scorecard v praxi. Praha.
 • JOHNSON, Gery and Kevan SCHOLES. (2011). Exploring Corporate Strategy.
 • ZELENÝ, Z. (2011). Hledání vlastní cesty.
 • PARMENTER, D. (2008). Klíčové ukazatele výkonnosti: rozvíjení, implementování a využívání vítězných klíčových ukazatelů výkonnosti. Praha: Česká společnost pro jakost.
 • WEIHRICH, H., CANNICE, M., KOONTZ, H. (2013). Management. A global, Innovative and Entrepreneurial Perspective.
 • DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. (2007). Management a moderní organizování firmy. Praha.
 • CEJTHAMR, V., DĚDINA, J. (2010). Management a organizační chování. Praha: Grada.
 • DYTRT, Zdenek a kol. (2012). Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. Žilina: GEORG.
 • ŘEPA, V. (2012). Procesně řízená organizace. Praha: Grada.
 • ROLÍNEK, L. a kol. (2008). Procesní management: vybrané aspekty. České Budějovice.
 • PLAMÍNEK, J., FIŠER, R. (2005). Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing.
 • SMEJKAL, V., RAIS, K. (2013). Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích.
 • KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. (2006). Strategické řízení: teorie pro praxi. C. H. Beck, Praha.
 • ROLÍNEK, L. a kol. (2003). Teorie a praxe managementu. České Budějovice.
 • OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y. (2012). Tvorba business modelů. Brno: BizBooks.
 • HUČKA, M., KISLINGEROVÁ, E., MALÝ, M. (2011). Vývojové tendence velkých podniků. Podniky 21. století.
 • MALLYA, T. (2007). Základy strategického řízení a rozhodování. Praha.
 • Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích).
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF