SZZ Management podniku

Zkratka předmětu KŘE/SZMP
Název předmětu SZZ Management podniku
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/SZMP
Název Management podniku
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/CMAN2, KŘE/MAN2, KŘE/QMAN2, KŘE/QSPF, KŘE/SPF
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti managementu II a strategického managementu. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů z oblasti managementu, strategického managementu a jejich aplikací v konkrétních úlohách.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů managementu II, strategického managementu a reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. MANAGEMENT KORPOPRACÍ
2. MEZINÁRODNÍ DIMENZE MANAGEMENTU
3. ŽIVOTNÍ CYKLUS ORGANIZACÍ
4. PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ
5. SÍŤOVÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
6. STRATEGICKÉ ALIANCE A DYNAMIKA ŘÍZENÍ
7. ORGANIZAČNÍ ARCHITEKTURA
8. VEDENÍ A LEADERSHIP
9. MODERNÍ METODY V ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ
10. KRIZOVÝ MANAGEMENT
11. SPOLEČENSKÁ A SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST
12. STRATEGICKÝ MANAGEMENT
13. STRATEGICKÉ MYŠLENÍ
14. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ, FORMULOVÁNÍ VIZE, MISE, CÍLE
15. STRATEGICKÁ ANALÝZA OKOLÍ PODNIKU
16. STRATEGICKÁ ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ FIRMY
17. TVORBA, FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE
18. REALIZACE, HODNOCENÍ A KONTROLA STRATEGIE

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Management II, Strategický management

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti managementu II a strategického managementu. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • JOHNSON, Gery and Kevan SCHOLES. (2011). Exploring Corporate Strategy.
 • CHARVÁT, J. (2006). Firemní strategie pro praxi. Praha: Grada Publishing.
 • ZELENÝ, Z. (2011). Hledání vlastní cesty.
 • WEIHRICH, H., CANNICE, M., KOONTZ, H. (2013). Management. A global, Innovative and Entrepreneurial Perspective.
 • DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. (2007). Management a moderní organizování firmy. Praha.
 • CEJTHAMR, V., DĚDINA, J. (2010). Management a organizační chování. Praha: Grada.
 • NENADÁL, J., NOSKIEVIČOVÁ, D., PETŘÍKOVÁ, R., PLURA, J., TOŠENOVSKÝ, J. (2008). Moderní management jakosti - principy, postupy, metody. Praha: Management Press.
 • DYTRT, Zdenek a kol. (2012). Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. Žilina: GEORG.
 • SMEJKAL, V., RAIS, K. (2013). Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích.
 • MINÁROVÁ, M., MALÁ, D. (2011). Strategický manažment. Banská Bystrica: Univerzita Matěje Béla.
 • HUČKA, M., KISLINGEROVÁ, E., MALÝ, M. (2011). Vývojové tendence velkých podniků. Podniky 21. století.
 • MALLYA, T. (2007). Základy strategického řízení a rozhodování. Praha.
 • Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích).
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF