SZZ Management

Zkratka předmětu KŘE/SZMEM
Název předmětu SZZ Management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/SZMEM
Název SZZ Management
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/SMA, KŘE/CSM, KŘE/SM, KŘE/CPMN, KŘE/PMAN, KŘE/CRLZN, KŘE/CRZM, KŘE/RLZN, KŘE/RZM
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti procesního managementu, strategického managementu, řízení lidských zdrojů a řízení změn. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů z oblasti procesního managementu, strategického managementu, řízení lidských zdrojů a řízení změn a jejich aplikací v konkrétních úlohách.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů procesního managementu, strategického managementu, řízení lidských zdrojů a řízení změn, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. Úvod do strategického managementu.
2. Vize, poslání, cíle, strategie.
3. Obecné typologie strategií.
4. Rozšířené typologie strategií.
5. Základní analýzy interního a externího prostředí.
7. Vliv manažera na tvorbu strategie.
8. Business model.
9. Proces zavedení strategie.
10. Systémy BSC a KPI.
11. Rozšiřující analýzy podniku.
12. Strategie MSP.
13. Učící se organizace a podniková kultura.
14. Aktuální téma (nové trendy strategického řízení).
15. Podstata procesního řízení.
16. Koncepty manažerského myšlení.
17. Strategie a řízení procesů. Fáze procesního řízení.
18. Hodnotový management. Hodnota pro zákazníka.
19. Metody mapování a řízení procesů.
20. Tvorba procesních map v systému ARIS, ATTIS.
21. Implementace procesního řízení.
22. Monitorování, měření výkonnosti a optimalizace procesů.
23. Leadership
24. Řízení podle kompetencí, lidské zdroje v procesním řízení.
25. Simulační metody v procesním managementu.
26. Informační systémy a procesní řízení
27. Procesní management v praxi firem. Aktuální téma.
28. Procesní management ve vybrané organizaci.
29. Koncept Řízení lidských zdrojů a nové trendy
30. Podmínky Řízení lidských zdrojů
31. Mezinárodní Řízení lidských zdrojů
32. Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích
33. Řízení lidského kapitálu
34. Talent management
35. Znalostní management a Career management
36. Pracovní vztahy
37. HR controlling
38. Personální informační systém
39. Úvod do řízení změn.
40. Změny v řízení organizací.
41. Příčiny a druhy změn.
42. Proces řízení změn.
43. Modelování řízených změn.
44. Řízení strategické změny.
45. Analýzy formulace a implementace strategické změny.
46. Řízení rizik.
47. Krizové řízení.
48. Inovační management.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Procesní management, Strategický management, Řízení lidských zdrojů, Řízení změn

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti procesního, strategického managementu, řízení lidských zdrojů a řízení změn. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). Fundamentals of business process management. Berlin.
 • Veber, J. a kol. (2016). Management inovací. Praha: Management Press.
 • Fišer, R. (2014). Procesní řízení pro manažery: Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli. Praha.
 • Tuček, D., Hrabal, M., & Trčka, L. (2015). Procesní řízení v praxi podniků a vysokých škol. Praha.
 • Armstrong, Michael; Taylor, Stephen,; Šikýř, Martin. (2015). Řízení lidských zdrojů : moderní pojetí a postupy. Praha : Grada Publishing.
 • Koubek, J. (2015). Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press.
 • ŘEHOŘ, P. (2016). Řízení změn. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Ekonomická fakulta.
 • Tichá, I., & Hron, J. (2016). Strategické řízení. Praha.
 • Fotr, J., Vacík, E., Špaček, M., & Souček, I. (2017). Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha.
 • Armstrong, M. (2016). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London: Kogan Page.
 • Weske, M. (2019). Business process management: Concepts, languages, architectures. Berlin.
 • Jeston, J. (2018). Business process management: Practical guidelines to successful implementations (Fourth Edition). New York: Routledge.
 • McCalman, J., Paton, R. A., & Siebert, S. (2016). Change management. Washington DC: SAGE.
 • Parmenter, D. (2015). Key performance indicators: Developing, implementing, and using winning KPIs. Hoboken.
 • Nenadál, Jaroslav. (2018). Management kvality pro 21. století. Praha : Management Press.
 • Kim, W. C., Mauborgne, R., & Somogyi, P. (2018). Nová strategie modrého oceánu: Pět kroků jak se posunout do modrého oceánu, vyhnout se konkurenci a zajistit si tak ziskový růst. Praha.
 • Jarošová, E., Pauknerová, D., & Lorencová, H. (2016). Nové trendy v leadershipu: Koncepce, výzkumy, aplikace. Praha: Management Press. Praha.
 • Slack, N., & Brandon-Jones, A. (2018). Operations and process management principles and practice for strategic impact (Fifth edition). United Kingdom: Pearson Education Limited.
 • Senge, Peter M.; Grusová, Irena. (2016). Pátá disciplína : teorie a praxe učící se organizace. Praha : Management Press.
 • Koubek, J. (2011). Personální práce v malých a středních firmách. Praha: Grada.
 • Armstrong, M., & Taylor, S. (2015). Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy - 13. vydání. Praha: Grada.
 • Bláha, J., Čopíková, A., & Horváthová, P. (2016). Řízení lidských zdrojů: Nové trendy. Praha: Management Press.
 • Rothaermel, F. T. (2017). Strategic management. New York: McGraw-Hill Education.
 • Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2015). Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno: BizBooks.
 • Jurová, M., et al. (2016). Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF