SZZ Management

Zkratka předmětu KŘE/SZMAN
Název předmětu SZZ Management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/SZMAN
Název Management
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/KPMAN, KŘE/CPMN, KŘE/KPMAN, KŘE/PMAJ, KŘE/PMAN, KŘE/CSM, KŘE/KSM, KŘE/KSMAN, KŘE/SM, KŘE/SMAN
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti procesního managementu a strategického managementu. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů z oblasti procesního managementu a strategického managementu a jejich aplikací v konkrétních úlohách.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů procesního managementu, strategického managementu, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ OBECNĚ
Historický vývoj strategického managementu, pojem strategie, představitelé, vize, poslání, cíle, akční plány, Baumolův model firmy.
2. ZÁKLADNÍ STRATEGIE PODNIKU
Strategie dle: Portera, Robinsona a Pearce, Jaucha a Gluecka, Milese a Snowa, Kotlera, Ansoffa
3. ZÁKLADNÍ ANALÝZY PODNIKU
PESTEL, Porterův model, BCG matice, SWOT, GE matice, Finanční analýza, Funkcionálních oblastí
4. BALANCED SCORECARD A KPI
BSC obecně, Perspektivy, Ukazatele, Scorecardy, Hlavní KPI pro řízení podniku
5. BUSINESS MODEL
Využití, výhody, stavební prvky, koncepty.
6. ZNALOSTNÍ MANAGEMENT A KOMPETENCE
Data, Informace, Znalosti, Dimenze znalostí, Znalostní zaměstnanci (algoritmické a heuristické pozice), kompetence a jejich vývoj, kompetenční modely, Národní soustava povolání.
7. ZAVEDENÍ A KONTROLA STRATEGIE
Faktory usnadňující zavedení, strategie jako dokument, procesy při zavedení, hodnocení strategie, predikce budoucího vývoje podnikatelského prostředí ČR, Inovace, Společenská odpovědnost firem
8. START-UP
Pojem, formy a způsoby podpory, proces start-up, strategie prodeje myšlenky, financování, Organizační struktura, vývojové fáze podniku: Greiner, Adizes, Miller a Friesen, Churfill.
9. VLIV MANAŽERA NA STRATEGII
Manažer x leader, Covey, Adair, vůdcovství, typy moci, autorita, manipulativní chování, Efektivní řízení času, Generace time-managementu, Cirkadiální rytmy, Eisenhowerův princip, zásady osobního rozvoje, prokrastinace
10. SPECIFIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ MSP
Doporučené strategie, specifika, rodinné podnikání, nástupnictví, strategické modely
11. PODSTATA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ
Vymezení základních pojmů. Charakteristika procesně řízených podniků. Rozdíl mezi funkčním a procesním řízením. Koncepce procesního řízení. Typy procesů.
12. PROCESNÍ MAPY A METODY MAPOVÁNÍ PROCESŮ
Principy procesního řízení. Procesní mapy. SIPOC. Dráhové diagramy. Procesní mapy v ARIS. EPC diagramy. Metoda 3P.
13. MONITOROVÁNÍ, ZLEPŠOVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ PROCESŮ
Procesní cyklus, úrovně výkonnosti procesů, procesní analýzy, KPI, principy procesního řízení, priority procesů, EFQM, CAF. Certifikace, controlling, audity, reporting.
14. LEADERSHIP A TÝMOVÁ PRÁCE S MOTIVACÍ
Podstata leadershipu, self-management, time-management, kompetence k vůdcovství a jejich rozvoj. Podstata týmu, koučování, princip 3 S, princip motivace.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Procesní management (PMAN/KPMAN), Strategický management (SPF/QSPF)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti procesního a strategického managementu. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • HORVÁTH & PARTNERS. (2002). Balanced Scorecard v praxi. Praha.
 • CHARVÁT, J. (2006). Firemní strategie pro praxi. Praha: Grada Publishing.
 • Adair, J. E. (2005). Jak řídit druhé i sám sebe. Brno: Computer Press.
 • PARMENTER, D. (2008). Klíčové ukazatele výkonnosti: rozvíjení, implementování a využívání vítězných klíčových ukazatelů výkonnosti. Praha: Česká společnost pro jakost.
 • WHITMORE, J. (2009). Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti: metoda transpersonálního koučování. Praha: Management Press.
 • RADCLIFFE, S. (2012). Leadership: lídrem jednoduše a přirozeně. Praha: Grada.
 • ŘEPA, V. (2012). Procesně řízená organizace. Praha: Grada.
 • CIENCIALA, J. (2011). Procesně řízená organizace: tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů. Professionall publishing, Praha.
 • ROLÍNEK, L. a kol. (2008). Procesní management: vybrané aspekty. České Budějovice.
 • GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., HORÁK, R. (2008). Procesní řízení ve veřejném sektoru: teoretická východiska a praktické příklady. Brno: Computer Press.
 • HAMMER, M., CHAMPY, J. (1995). Reengineering - radikální proměna firmy. Manifest revoluce v podnikání. Praha.
 • PLAMÍNEK, J., FIŠER, R. (2005). Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing.
 • SOUČEK Z. A KOL. (1986). Strategické řízení. Praha: SNTL.
 • KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. (2006). Strategické řízení: teorie pro praxi. C. H. Beck, Praha.
 • MINÁROVÁ, M., MALÁ, D. (2011). Strategický manažment. Banská Bystrica: Univerzita Matěje Béla.
 • ROLÍNEK, L. a KOL. (2003). Teorie a praxe managementu. České Budějovice.
 • OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y. (2012). Tvorba business modelů. Brno: BizBooks.
 • MALLYA, T. (2007). Základy strategického řízení a rozhodování. Praha.
 • SVOZILOVÁ, A. (2011). Zlepšování podnikových procesů. Praha: Grada.
 • TRUNEČEK, J. (2004). Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF