Semestrální projekt - firma III

Zkratka předmětu KŘE/SPF3
Název předmětu Semestrální projekt - firma III
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/SPF3
Název Semestrální projekt - firma III
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/SPF3
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je poskytnout studentům synergické propojení znalostí a dovedností při řešení praktických otázek fungování podnikatelských subjektů.Praktické aplikace rozhodování v jednotlivých fázích života firmy, při tvorbě cílů firmy, při analýze nabídky a poptávky, řízení produkce a nákladů, optimalizaci výrobního programu, tvorbě cen.

Požadavky na studenta

Úspěšně obhájený realizovaný projekt

Obsah

1 Seznámení studentů s náplní předmětu SPF III
2. Seznámení se strukturou výroční zprávy
3. Přednáška na téma vedení účetní evidence a sestavování účetních výkazů
4. Přednáška na téma zpracování videoprezentace
5. Přednáška na téma hodnocení výkonnosti podniku
6. Konzultace se studenty v týmech
7. Konzultace se studenty v týmech - příprava na zpracování výroční zprávy
8. Konzultace týkající se výroční zprávy
9. Diskuse problémů a dotazů, týkajících se videoprezentace
10. Konzultace výroční zprávy - ekonomika
11. Prezentace výroční zprávy
12. Dokončení prezentací výroční zprávy
13. Představení videoprezentací zpracovaných v týmech
14. Zápočtový týden

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

předmět je podmíněn splněním předmětu F II

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům v období výstavby podniku, při jeho činnosti i při možném zániku podniku, jsou schopni rozhodovat se v konkrétních podmínkách a situacích.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.
  • Cvičící: Ing. Dagmar Bednářová, CSc., Ing. Monika Maříková, Ph.D., Ing. Martina Novotná, Ph.D., Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
Literatura
  • SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha, 2007. ISBN ISBN 978-80-247-.
  • VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2409-6.
  • Srpová, J., Řehoř, V. Základy podnikání. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF