Semestrální projekt - firma I

Zkratka předmětu KŘE/SPF1
Název předmětu Semestrální projekt - firma I
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/SPF1
Název Semestrální projekt - firma I
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s praxí a rozvinout jejich podnikatelské kompetence. Studenti v rámci předmětu realizují projekt s názvem Coffee Point. V rámci týmového projektu mají studenti možnost získat praktické znalosti podnikání a vyzkoušet si teoretické poznatky z managementu, marketingu a dalších předmětů v praxi. Výtěžek z prodeje produktu studenti věnují na sbírku pro Potravinovou banku.

Požadavky na studenta

Zpracování a úspěšné obhájení týmového projektu. Aktivní účast na seminářích.

Obsah

1. Úvod do projektu předmětu FI - příprava a prodej kávy
2. Školení - práce s kávovarem, příprava kávy
3. Podrobné informace k prodeji kávy
4. Rozdělení studentů do týmů
5. Informace studentů o prodejním místu a připravené reklamě k prodeji
6. Týmové konzultace
7. Konzultace dle potřeby studentů
8. konzultace a příprava závěrečné zprávy
9. Týmové porady dle potřeby studentů
10. Konzultace závěrečné zprávy
11. Příprava na FII
12. Celkové zhodnocení výsledků prodeje kávy
13. Prezentace studentů a slavnostní zakončení projektu
14. Zápočtový týden

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět není podmíněn ostatními předměty

Získané způsobilosti

Studenti získají praktické zkušenosti v oblasti marketingu, managementu, komunikace, práce v týmu. Naučí se vypracovat reálný podnikatelský záměr.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.
  • Cvičící: Ing. Dagmar Bednářová, CSc., Ing. Radek Toušek, Ph.D.
Literatura
  • VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009. ISBN 9788072612000.
  • KORÁB, Vojtěch a Mária REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 9788025116050.
  • SRPOVÁ, Jitka. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. ISBN 9788024741031.
  • ARMSTRONG, Michael. How to manage people. London: Kogan Page, 2011. ISBN 9780749461638.
  • BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada, 2011. ISBN 9788024732756.
  • KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Principles of marketing. Upper Saddle River: Pearson, 2010. ISBN 9780137006694.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF