Strategický management v obchodě a CR

Zkratka předmětu KŘE/SMOC
Název předmětu Strategický management v obchodě a CR
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/SMOC
Název Strategický management v obchodě a CR
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií a praxí strategického řízení obecně a specificky v podnicích obchodu a cestovního ruchu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

1) Průběžná účast na práci týmu při řešení manažerské simulační hry Greatail International, odevzdání závěrečné zprávy ze hry v požadované struktuře a prezentace výsledků.
2) Odevzdávání rozhodnutí pro další kolo hry do stanoveného dne v týdnu.
3) Realizace jednoho řízeného rozhovoru se zástupcem MSP zaměřeného na oblast strategického řízení s využitím nástroje SIP.
4) Aktivní účast na seminářích. Povoleny jsou 2 neomluvené absence.

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.
Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.
Zkouška pro první termín probíhá písemnou formou, pro absolvování je nutné dosáhnout alespoň 60% úspěšnosti. Druhý a další pokus mohou probíhat i formou ústní.

Obsah

Témata ke studiu:
1. Úvod do strategického managementu
Základní pojmy, historický vývoj a směry
2. Analýzy interního a externího prostředí využívané při formulaci strategie
Analýzy vnitřního a vnějšího prostředí
3. Typologie strategie
Nejčastěji využívané strategie, jejich typy a směry
4. Proces zavedení strategie
Formulace, výběr, zavedení, vývoj a kontrola
5. Systémy BSC a KPI
Balanced scorecard a klíčové indikátory výkonnosti
6. Leadership
Vliv osobnosti leadra na strategické řízení
7. Volné téma
8. - 10. Specifika strategického řízení v obchodě - Efficient Consumer Response, Category management, CRM, vlastní značky obchodníků, Long Tail - dlouhý chvost, Multichannel Retailing.
11. - 13. Specifika strategického řízení v cestovním ruchu - Yield Management, Benchmarking v CR, kvalita služeb v CR.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Ing. Lucie Tichá, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Ing. Jan Šalamoun, Ing. Lucie Tichá, Ph.D.
Literatura
 • Tichá, I., & Hron, J. (2016). Strategické řízení. Praha.
 • Fotr, J., Vacík, E., Špaček, M., & Souček, I. (2017). Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha.
 • Armstrong, M. (2016). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London: Kogan Page.
 • Parmenter, D. (2015). Key performance indicators: Developing, implementing, and using winning KPIs. Hoboken.
 • Kim, W. C., Mauborgne, R., & Somogyi, P. (2018). Nová strategie modrého oceánu: Pět kroků jak se posunout do modrého oceánu, vyhnout se konkurenci a zajistit si tak ziskový růst. Praha.
 • Jarošová, E., Pauknerová, D., & Lorencová, H. (2016). Nové trendy v leadershipu: Koncepce, výzkumy, aplikace. Praha: Management Press. Praha.
 • Senge, P. M. (2016). Pátá disciplína: Teorie a praxe učící se organizace. Praha.
 • Rothaermel, F. T. (2017). Strategic management. New York, McGraw-Hill Education.
 • Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2015). Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno, BizBooks.
 • Kotler, P., & Kotler, M. (2013). 8 strategií růstu: jak ovládnout trh. Brno, BizBooks.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Projektová výuka

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Rozbor díla tvůrčího charakteru (hudební, výtvarné, literární)

Stáhnout jako PDF