Strategický management

Zkratka předmětu KŘE/SMAN
Název předmětu Strategický management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/SMAN
Název Strategický management
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/KSMAJ, KŘE/SMAJ, KŘE/YSMAN
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz seznamuje studenty s teorií a praxí strategického řízení, uvádí studenty do základů terminologie, modelů, principů a jejich aplikace v konkrétních problémech podniků, efektivního využití zdrojů k dosažení cílů podniku.


Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

1) Průběžná účast na práci týmu při řešení manažerské simulační hry Greatail International, odevzdání závěrečné zprávy ze hry v požadované struktuře a prezentace výsledků.
2) Odevzdávání rozhodnutí pro další kolo hry do stanoveného dne v týdnu.
3) Realizace jednoho řízeného rozhovoru se zástupcem MSP zaměřeného na oblast strategického řízení s využitím nástroje SIP.
4) Aktivní účast na seminářích. Povolena je 1 neomluvená absence.

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.
Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.
Zkouška pro první termín probíhá písemnou formou, pro absolvování je nutné dosáhnout alespoň 60% úspěšnosti. Druhý a další pokus mohou probíhat i formou ústní.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do strategického managementu.
2. Vize, poslání, cíle, strategie.
3. Obecné typologie strategií.
4. Rozšířené typologie strategií.
5. Základní analýzy interního a externího prostředí.
7. Vliv manažera na tvorbu strategie.
8. Business model.
9. Proces zavedení strategie.
10. Systémy BSC a KPI.
11. Rozšiřující analýzy podniku.
12. Strategie MSP.
13. Učící se organizace a podniková kultura.
14. Aktuální téma (nové trendy strategického řízení).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti mají porozumět základním principům strategického řízení, jsou schopni řídit a vypracovávat strategii podniku výroby a služeb.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Martin Pech, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Literatura
 • Tichá, I., & Hron, J. (2016). Strategické řízení. Praha.
 • Fotr, J., Vacík, E., Špaček, M., & Souček, I. (2017). Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha.
 • Armstrong, M. (2016). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London: Kogan Page.
 • Parmenter, D. (2015). Key performance indicators: Developing, implementing, and using winning KPIs. Hoboken.
 • Kim, W. C., Mauborgne, R., & Somogyi, P. (2018). Nová strategie modrého oceánu: Pět kroků jak se posunout do modrého oceánu, vyhnout se konkurenci a zajistit si tak ziskový růst. Praha.
 • Jarošová, E., Pauknerová, D., & Lorencová, H. (2016). Nové trendy v leadershipu: Koncepce, výzkumy, aplikace. Praha: Management Press. Praha.
 • Senge, P. M. (2016). Pátá disciplína: Teorie a praxe učící se organizace. Praha.
 • Rothaermel, F. T. (2017). Strategic management. New York, McGraw-Hill Education.
 • Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2015). Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno, BizBooks.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka, Skupinová výuka

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF