Řízení změn a inovací

Zkratka předmětu KŘE/RZM
Název předmětu Řízení změn a inovací
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/RZM
Název Řízení změn a inovací
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je předat příslušné, praktické a aplikovatelné dovednosti v oblasti řízení změn a inovací a proaktivně zapojit studenty do procesů změn v organizaci. Studenti se naučí používat nástroje pro přípravu a implementaci změny a osvojí si modely vhodné pro plány změn či inovací v organizaci.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na cvičeních. Testy, zpracování seminární práce.

Požadavky ke zkoušce:
Písemný test, ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do řízení změn.
2. Změny v řízení organizací.
3. Příčiny a druhy změn.
4. Proces řízení změn.
5. Modelování řízených změn.
6. Řízení strategické změny.
7. Analýzy formulace a implementace strategické změny.
8. Řízení rizik.
9. Krizové řízení.
10. Inovační management.


Cvičení:
Cvičení jsou zaměřeny na prezentaci a diskuzi témat, úkolů a příkladů zadaných v rámci cvičení, které se vztahují na jednotlivé přednášky. Studenti také řeší případové studie. Prezentace výsledků seminární práce.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Řízení změn a inovací je podmíněn předmětem Management.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům řízení změn a inovací a jejich aplikaci v rozvoji organizací. Důraz je kladen na aktivní výukové metody v průběhu celého pedagogického procesu, které zahrnují týmovou spolupráci, kreativní řešení problémů a využití případových studií.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
Literatura
  • Veber, J. a kol. (2016). Management inovací. Praha: Management Press.
  • Řehoř, P. (2016). Řízení změn. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Ekonomická fakulta.
  • McCalman, J., Paton, R. A., & Siebert, S. (2016). Change management. Washington DC: SAGE.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF