Rozvoj venkova a lidské zdroje

Zkratka předmětu KŘE/RVLZ
Název předmětu Rozvoj venkova a lidské zdroje
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/RVLZ
Název Rozvoj venkova a lidské zdroje
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KŘE/KRVLZ
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Studenti získají znalosti o hospodářských, ekonomických, sociálních a environmentálních aspektech rozvoje venkova, udržitelného rozvoje, kvality života, lidských zdrojích, vazbě na zemědělskou politiku v prostředí globalizace, regionalizace a kulturologických aspektů s návazností na politiku EU a ČR, formy podpor rozvoje venkova. Seznámí se s metodami hodnocení rozvoje venkova, demografických změn, migrace, dopravní dosažitelnosti a obslužnosti, ekonomické struktury. Budou vedeni ke kreativitě v hledání možností zakládání, diversifikace a restrukturalizace podniků, inovačních a podnikatelských aktivit, tvorby pracovních míst, specifik řízení v procesu změn a inovací v podnikatelských i nepodnikatelských subjektech. Získají znalosti o řízení lidských zdrojů, rozvoji lidského potenciálu v obcích, obecních úřadech, dovednosti v oblasti sociální komunikace aplikované v rozvoji obcí, spolupráce v rámci lokálních, místních skupin, spolků, seskupení.

Požadavky na studenta

Zápočet: Odevzdání písemně zpracované práce a její prezentace .
Zkouška: Písemný test (úspěšnost 75%), při ústní zkoušce zohledněna kvalita seminární práce a power pointu.

Obsah

Přednáškové okruhy:
1. Politika EU a ČR podpory rozvoje venkova v kontextu lidských zdrojů a inovací.
2. Strategické hodnocení rozvoje venkova .
3. Globalizace, regionalizace a kulturologické aspekty mikro-, mezo- a makroprostoru.
4. Rozvoj venkova, udržitelný rozvoj, kvalita života a lidské zdroje.
5. Podpora kvality života ve venkovských oblastech.
6. Řízení lidských zdrojů a multilevel govermance.
7. Diverzifikace ve venkovském prostoru a tvorba nových pracovních míst.
8. Řízení lidských zdrojů v podnikatelských subjektech ve vazbě na region.
9. Tvorba pracovních míst - rodinné farmy.
10. Specifika řízení rodinných firem a farem v procesu změn a inovací.
11. Spolupráce pro rozvoj venkova - mikroregiony a místní akční skupiny.
12. Možnosti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím fondů EU.
13. Možnosti podpory a financování rozvoje venkova a inovačních aktivit.
14. Tvorba projektů v kontextu rozvoje venkova.
Cvičení:
1. Zadání seminární práce.
2. Případová studie č. 1 jako příklad podrobného zpracování seminární práce.
3. Případová studie č. 2 jako příklad podrobného zpracování seminární práce.
4. - 7. Prezentace seminárních prací.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

žádné

Získané způsobilosti

Studenti porozumí rozvoji venkova v kontextu lidských zdrojů a inovací.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
  • Cvičící: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
Literatura
  • Holátová, D., & Krninská, R. (2012). Lidské zdroje v rozvoji venkova. Praha: Alfa nakladatelství.
  • Faltová Leitmanová, I. (2012). Venkov jako místo pro žití. Praha: Wolters Kluwer.
  • Ostrom, E., & Ahn, T. K. (2013). Foundations of Social Capital. Northampton: Edward Elgar Publishing Limited.
  • Wokoun, R. (2007). Regionální rozvoj a jeho management v České republice. Praha: Oeconomica.
  • Hrabánková, M. (2007). Rozvoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru České republiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita.
  • Krninská, R. (2002). Řízení lidských zdrojů v dimenzi třetího tisíciletí. Nitra.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF