Řízení podnikové kultury

Zkratka předmětu KŘE/RPK
Název předmětu Řízení podnikové kultury
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/RPK
Název Řízení podnikové kultury
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/KRPK
Vyloučené předměty KŘE/KRPK
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o hlavních oblastech působících na podnikovou kulturu, o jejím významu a funkcích působících na fungování podniku (organizace, firmy).
Kultura, úrovně a druhy - podniková (firemní, organizační). Vlivy kultury globální, národní a regionální na podnikovou kulturu. Zdroje podnikové kultury - kulturní paměť a východiska sociologická, psychologická v čase a prostoru (mikro-, mezo- a makroprostor). Obsah, prvky, úrovně a struktura podnikové kultury. Síla kultury, strategie a výkonnost firmy.
Poznání podnikové kultury jako východisko jejího utváření. Utváření kultury podniku s ohledem na specifika regionu i ve směru inovativním, zabezpečeným atmosférou důvěry, s celoživotním učením podporujícím profesní, osobnostní a tvořivý rozvoj lidského potenciálu.

Požadavky na studenta

Zápočet: Účast na cvičeních, projektová práce a její prezentace.
Zkouška:
1) písemný test
2) ústní zkouška
Do výsledné známky bude zahrnuta kvalita praktické části - projektová práce, ústní prezentace. Stupeň ohodnocení kvantity a kvality zpracování se stává součástí výsledné známky předmětu.

Obsah

Témata přednášek:
1. Holistický přístup ke kulturologickým aspektům v procesu globalizace. Vymezení obsahu pojmů, kulturní dimenze.
2. Úrovně podnikové kultury, obsah, prvky a její struktura. Intelektuální a lidský kapitál, kultura učících se organizací.
3. Celostní přístup k podnikové kultuře s časoprostorovým aspektem mikro-, mezo- a makroprostoru.
4. Řízení podnikové kultury a její změna.
5. Mezoprostor, regionální a podniková kultura, tacitní znalosti.
6. Kultura obecně, symboly, některé antropologické teorie, kulturní paměť.
7. Podniková kultura v praxi.
8. Analýza stavu podnikové kultury.
9. Regionální kultura jako zdroj tacitních znalostí.
10. Časoprostorové aspekty kultury a vývojová stadia - mýtické, jeho význam pro podnikovou kulturu.
11. Časoprostorové aspekty kultury a vývojová stadia - filosofické, jeho význam pro podnikovou kulturu.
12. Časoprostorové aspekty kultury a vývojová stadia - pozitivistické, jeho význam pro podnikovou kulturu.
13. Časoprostorové aspekty kultury a vývojová stadia - celostní, jeho význam pro podnikovou kulturu.
14. Vize a strategie podnikové kultury.

Cvičení:
1.-2. Zadání, příprava projektová práce.
3. - 5. Prezentace projektová práce - analýza podnikové kultury vybraného podniku s návrhy žádoucích změn.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základní terminologii a zásadám řízení podnikové kultury. Pochopí kulturologické aspekty mikro-, mezo- a makroprostoru pro řízení podnikové kultury.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
 • Cvičící: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
Literatura
 • Koubek, L. (2017). Praktická psychologie pro manažery a personalisty. Praha: Motiv Press.
 • Hoffman, R., Casnocha, B., & Yen, Ch. (2016). Spokojený zaměstnanec - Váš spojenec. Praha: Management Press.
 • Armstrong, M., & Taylor, S. (2017). Armstrong´s handbook of human resource management practise. London: Kogan Page.
 • Krninská, R. (2002). Kulturologické aspekty řízení lidských zdrojů. České Budějovice: Jihočeská univerzita.
 • Hotstede, G., & Hofstede Jr., J. G. (2006). Kultury a organizace: software lidské mysli (Spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití). Praha: Linde.
 • Mužík, Jaroslav; Krpálek, Pavel. (2017). Lidské zdroje a personální management. Praha : Academia.
 • Lukášová, R., & Nový, I. (2004). Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing.
 • Lukášová, R. (2010). Organizační kulutura a její změna. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF