Rozvoj osobnosti manažera

Zkratka předmětu KŘE/RO
Název předmětu Rozvoj osobnosti manažera
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/RO
Název Rozvoj osobnosti manažera
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Kurs zaměřen teoreticky i prakticky na osobnostní rozvoj jako základ rozvoje lidského potenciálu, tvůrčích schopností, tvořivosti a inovativnosti. Selfmanagement vyplývající ze sebeuvědomění, sebereflexe a sebepoznání jako základních předpokladů seberozvoje. Sebepoznání a seberozvoj umožňující samovolný vstup do procesu celoživotního učení. Sebeuvědomění, sebeocenění, sebepojetí, sebevýchova a sebemotivace vedou k vlastní seberealizaci s uspořádáním času a zvládáním stresu na manažerských pozicích. Techniky relaxace a regenerace.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1. Účast na cvičeních.
2. Odevzdání seminární práce.
Požadavky ke zkoušce:
1. Zkouškový písemný test.
2. Ústní zkouška:
Známku zkouškového testu lze zlepšit či zhoršit na výslednou známku kvalitou seminárního projektu a aktivní diskuzí o jeho výsledcích.

Obsah

Témata přednášek:
1. Celostní pohled na rozvoj osobnosti manažera v kontextu časoprostorovém: makro, mezo- a mikroprostor. Vymezení obsahu pojmu.
2. Globalizace (makroprostor) a kulturologické vlivy působící na rozvoj osobnosti manažera.
3. Mezoprostor, regionální a sociální vlivy působící na rozvoj osobnosti manažera. Podniková kultura.
4. Mikroprostor - potenciál lidské osobnosti a jeho rozvojové tendence, vědomí a nevědomí.
5. Psychologické přístupy k rozvoji osobnosti manažera I.
6. Psychologické přístupy k rozvoji osobnosti manažera II.
7. Psychologické přístupy k rozvoji osobnosti manažera III.
8. Sebepoznání - sebereflexe, sebeuvědomění, sebepojetí, sebeocenění a sebemotivace.
9. Seberozvoj - sebevýchova, selfmanagement, proces celoživotního učení, seberealizace.
10. Manažerské kompetence I.
11. Manažerské kompetence II - Assessment centra.
12. Rozvoj osobnosti manažera, zdravý životní styl.
13. Rozvoj osobnosti manažera, tvůrčí schopnosti, kreativita, inovativnost.
14. Rozvoj osobnosti manažera a jeho lidského potenciálu, symboly a seberealizace.
Cvičení:
1 - Zadání semestrální práce formou osobnostního projektu.
2 - Osobností test a funkčnost levé a pravé hemisféry.
3 - Osobností test (Eysenk) a temperametová typologie dle různých autorů.
4 - Osobností test a transakční analýza, Eric Berne, Věra Capponi, myšlenkové mapy a jejich tvorba.
5 - Osobnostní test k odhalení zautomatizovaných životních scénářů (drivers) miniskript Mavis Klein.
6 - Osobnostní test Myers-Briggs Type Indocator (MBTI dle Čakrta).
7 - Osobnostní test Myers-Briggs Type Indocator (MBTI dle Kiersey -4 temperamenty).
8 - Test barevně sémantického diferenciálu.
9 - Osobnostní test: TBSD hierarchie hodnot ve vědomí a nevědomí.
10 - Profesní typologie (Holland), kariérové kotvy (Schein) a osobnostní test potřeb (Mc Clelland).
11 - Osobnostní test sebevnímání pro práci v týmu (Meredith Belbin).
12 - Osobnostní test: Žijete ve stresu.
13 - Asertivita osobnostní testy.
14 - Osobnostní testy neverbální komunikace.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Žádné podmiňující předměty

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základní terminologii a zásadám rozvoje osobnosti manažera. Prakticky se seznámí se sebepoznávacími a seberozvojovými přístupy.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
  • Cvičící: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
Literatura
  • Suchý, Jiří; Papánek, Petr,; Náhlovský, Pavel. (2016). Šest pilířů manažerského úspěchu : jak je posilovat, rozvíjet a využívat v manažerském i osobním životě. Praha : Grada.
  • Plamínek, J. (2018). Vedení lidí, týmů a firem. Praha: Grada Publishing.
  • Pilařová, Irena. (2016). Leadership & management development : role, úlohy a kompetence managerů a lídrů. Praha : Grada.
  • Soják, P. (2018). Osobnostní a sociální rozvoj. Praha: Grada.
  • Krninská, R. (2002). Řízení lidských zdrojů v dimenzi třetího tisíciletí. Nitra.
  • Covey, R. S. (2011). The 7 habits of higly effective people: restoring the character ethic. New York: Free Press.
  • Urban, J. (2020). Vezměte život do svých rukou: Life management pro každý den. Praha: Management Press.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF