Řízení lidských zdrojů

Zkratka předmětu KŘE/RLZD
Název předmětu Řízení lidských zdrojů
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/RLZD
Název Řízení lidských zdrojů
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit teoretické a praktické poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů v současných podmínkách globalizace. Osvojit si metody pro tvorbu personální strategie a její realizaci v prostředí změn podnikové kultury, technologií, procesů, kvalifikace, restrukturalizace atd. v náročném interkulturálním tržním prostředí EU.

Požadavky na studenta

Sepsání literární rešerše k tématu.
Zkouška.

Obsah

Řízení lidských zdrojů v procesu globalizace je spojeno s rozčleněním na makroprostor, mezoprostor a mikroprostor. Makroprostor existuje ve spojení s fylogenetickými vývojovými procesy lidského společenství. Mikroprostotor je spjatý s ontogenezí lidské osobnosti a péčí o vstup do procesu celoživotního učení. Mezoprostor vystupuje jako prostředí podniku, kde personální řízení zabezpečuje rozvoj lidského kapitálu a podniková kultura akceptuje kulturu regionu a navazuje na multikulturní prostředí globální společnosti

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Žádné podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Doktorandi budou schopni rozumět významu RLZ v procesu globalizace, významu rozčlenění RLZ na mikro-, mezo- a makroprostor a významu rozvoje lidského potenciálu pro rozvoj inovací a lidského i intelektuálního kapitálu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
Literatura
  • Armstrong, M., & Taylor, S. (2014). Armstrong´s handbook of human resource management practise. London: Kogan Page.
  • Armstrong, M. (2016). How to manage people. London: Kogan Page.
  • Mathis, R. L., Jackson, J. H., & Valentine, S. R. (2014). Human Resource Management. USA: Cengage Learning.
  • Bláha, J., Čopíková, A., & Horváthová, P. (2016). Řízení lidských zdrojů: Nové trendy. Praha: Management Press.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF