Řízení lidských zdrojů

Zkratka předmětu KŘE/RLZ
Název předmětu Řízení lidských zdrojů
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/RLZ
Název Řízení lidských zdrojů
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět poskytne studentům základy ŘLZ a přehled současných trendů v ŘLZ a personálním managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Maximálně 2 absence v rámci cvičení
Aktivní účast na cvičení
Seminární práce
Zápočtový test (25 testových otázek, 30 minut, maximum 25 bodů, minimum 17,5 bodu)
Seminární práce - literární rešerše
Studenti vypracují literární rešerši na vybrané téma
Minimum 15 stran A4
Počet zdrojů: minimálně 15
1) Titulní strana
2) Obsah
3) Úvod
4) Literární rešerše
5) Aplikace daného tématu
6) Přehled literatury - citace dle APA 6th
Zkouška:
Zkouškový test (10 otevřených otázek, 50 minut, maximum 25 bodů, minimum 17,5 bodu)
U ústní se losují 2 otázky, hodnotí se správnost odpovědí

Obsah

Témata přednášek:
1. Pozice ŘLZ, managementu lidského potenciálu.
2. Rozvoj v úrovních mikro-, mezo- a makroprostoru.
3. Sociální, právní a organizační kontext.
4. Strategie řízení lidských zdrojů v konkurenčním prostředí.
5. Akceptace procesu globalizace a zapojení do EU.
6. Personální management, role manažera.
7. Personální management činnosti.
8. Rozvoj pracovní síly a lidského potenciálu.
9. Motivace a vedení týmů.
10. Produktivita, náklady práce.
11. Kvalita pracovního prostředí. Bezpečnost, zdraví.
12. Mezinárodní dimenze ŘLZ.
13. Kultura, klima, etika.
14. Mezinárodní, evropský a světový trh práce.

Cvičení:
Případové studie.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí podstatě řízení lidských zdrojů a jsou schopni aplikace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Markéta Adamová, doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Markéta Adamová
Literatura
  • Armstrong, M., & Taylor, S. (2015). Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy - 13. vydání. Praha: Grada.
  • Koubek, J. (2015). Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press.
  • Armstrong, M., & Taylor, S. (2017). Armstrong´s handbook of human resource management practise. London: Kogan Page.
  • Tegze, Jan. (2019). Jak hledat zaměstnance v 21. století : techniky moderního recruitmentu. Praha : Grada Publishing.
  • Mužík, Jaroslav; Krpálek, Pavel. (2017). Lidské zdroje a personální management. Praha : Academia.
  • Horváthová, Petra; Bláha, Jiří,; Čopíková, Andrea. (2016). Řízení lidských zdrojů : nové trendy. Praha : Management Press.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF