Řízení kvality

Zkratka předmětu KŘE/RKV
Název předmětu Řízení kvality
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/RKV
Název Řízení kvality
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/KRKV
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je objasnění významu kvality v tržním prostředí a seznámení se systémy řízení kvality, a to jak v předvýrobních, výrobních tak i v povýrobních etapách. Pozornost bude věnována i lidskému faktoru v systémech řízení kvality.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce se zaměřením na kvalitu vybraného podniku. Zápočtový test: otázky testové, otázky otevřené. Splnění testu - 60 %.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouškový test: otázky testové, otázky otevřené. Splnění testu - 60 %.
Ústní zkouška: Znalost skript a odpřednášené látky.

Obsah

Přednášky:

1. Úvod do problematiky, požadavky předmětu.
2. Význam kvality.
3. Koncepce a principy managementu kvality.
4. Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO.
5. Koncepce managementu kvality na bázi TQM.
6. Vrcholové vedení v systémech kvality.
7. Ekonomika kvality.
8. Kvalita v předvýrobních etapách.
9. Kvalita ve výrobě.
10. Kvalita v povýrobních etapách.
11. Lidský faktor v systémech kvality.
12. Metody zlepšování kvality.
13. Audity.
14. Environmentální systémy řízení.

Cvičení:
1. Význam kvality a systémů řízení kvality ve výrobních podnicích, základní pojmy, normy ISO.
2. Diskuse k zadané seminární práci.
3. Přednáška a diskuse s odbornými pracovníky v oblasti kvality, metoda FMEA.
4. Exkurze.
5. Přednáška a diskuse se zástupcem České společnosti pro jakost.
6. Prezentace seminárních prací.
7. Environmentální systémy řízení. Závěrečné shrnutí poznatků.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět není podmíněn jinými předměty.

Získané způsobilosti

Předmět řízení kvality má seznámit studenty ekonomické fakulty nejen s významem kvality produktů pro upevnění konkurenceschopnosti podniků, ale i s moderními systémy řízení kvality.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Dagmar Bednářová, CSc., doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.
 • Cvičící: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.
Literatura
 • VEBER, J. A KOL. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-146-1.
 • NENADÁL, J., NOSKIEVIČOVÁ, D., PETŘÍKOVÁ, R., PLURA, J., TOŠENOVSKÝ, J. Moderní management jakosti - principy, postupy, metody. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7.
 • VEBER, J. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1782-1.
 • BEDNÁŘOVÁ, D. Řízení kvality. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7394-404-9.
 • LIKER, J. K. Jak to dělá Toyota. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-173-7.
 • Shingo, S. Kaizen and the art of creative thinking: the scientific thinking mechanism. Bellingham, WA: Enna Products, 2007.
 • IMAI, M. Kaizen metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1621-0.
 • Norma ISO 9001:2008 - Systémy managementu kvality - Požadavky.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF