Strategický management

Zkratka předmětu KŘE/QSPF
Název předmětu Strategický management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/QSPF
Název Strategický management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/SPF
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz seznamuje studenty s teorií a praxí strategického řízení, uvádí studenty do základů terminologie, modelů, proncipů a jejich aplikace v konkrétních problémech podniků, efektivního využití zdrojů k dosažení cílů podniku.

Požadavky na studenta

Požadavky:

Zápočet:
Docházka (max. 1 absence)
Vytvoření týmové a individuální seminární práce (viz. požadavky moodl)
Zápočty budou uděleny nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana
Studenti mají za povinnost si zápočet zkontrolovat (stag, index) do konce termínu pro získání zápočtu.

Zkouška:
Forma: písemná a ústní
Místnost: viz. stag
3 pokusy
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v dostatečném počtu a kapacitě, případně může dojít v rámci 13. týdne semestru k úpravě na základě odůvodněného hromadného požadavku studentů.
V předposledním týdnu zkouškového období budou vypsány termíny jen pro opravné pokusy a během posledního týdne pouze pro 3. pokusy.
Písemná zkouška probíhá v rámci testu v prostředí Moodl (mix otázek z probraných témat), min. 70% po splnění student postupuje k ústní zkoušce na místnosti A325.
Okruhy k ústní zkoušce budou v rámci 12. týdne zveřejněny v Moodlu.

Obsah

Přednášky:
1. Úvod do strategického managementu
2. Vize, Poslání, Cíle, Strategie
3. Obecné typologie strategií
4. Rozšířené typologie strategií
5. Základní analýzy interního a externího prostředí
6. Start-up
7. Vliv manažera na tvorbu strategie
8. Business model
9. Proces zavedení strategie
10. Systémy BSC a KPI
11. Rozšiřující analýzy podniku
12. Strategie MSP
13. Učící se organizace a podniková kultura
14. Volné téma (Nové trendy strategického řízení)

Cvičení:
Cvičení se skládají z týmového projektu, který je vytvářen na základě případových studií.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti mají porozumět základním principům strategického řízení, jsou schopni řídit a vypracovávat strategii podniku výroby a služeb.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
 • JOHNSON, G.- SCHOLES, K. Cesty k úspěšnému podniku. Praha, 2000. ISBN 80-7226-220-3.
 • PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-3024-0.
 • FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0.
 • PETŘÍK, T. Procesní a hodnotové řízení firem a organizací - nákladová technika a komplexní manažerská metoda. Praha, 2007. ISBN 80-7201-648-2.
 • SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-3051-6.
 • TICHÁ, I., HRON, J. Strategické řízení. Praha, 2012. ISBN 80-213-0922-9.
 • SOUČEK, Z., MAREK, J. Strategie úspěšného podniku. Ostrava, 1998. ISBN 80-85605-12-0.
 • PINDYCK, R., S., RUBINFELD, D., L. Microeconomics. New Jersey, 2009. ISBN 978-0-13-713335-2.
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha, 2006. ISBN 80-247-1501-5.
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3611-2.
 • WHEELEN, T., L., HUNGER, J., D. Strategic Management and Business Policy. New Jersey, 2008. ISBN 978-0-13-232346-8.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF