Podpora podnikavosti

Zkratka předmětu KŘE/PP
Název předmětu Podpora podnikavosti
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/PP
Název Podpora podnikavosti
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je podpořit podnikavost studentů Jihočeské univerzity, tj. vybavit studenty potřebnými přenositelnými schopnostmi, znalostmi a dovednostmi uplatnitelnými v dalším vzdělávání, osobním a zejména pracovním životě. Důraz je přitom kladen na posilování samostatnosti a iniciativnosti, rozvoj analytického myšlení a kreativity (identifikovat vhodnou podnikatelskou příležitost, dále ji rozvinout v podnikatelskou aktivitu), prezentačních schopností a dalších měkkých dovedností nezbytných v kontextu podnikání. Hodnoceným výstupem bude podnikatelský plán nebo projekt činnosti nestátní neziskové organizace (dále NNO), který studenti sestaví s využitím potřebných znalostí o podnikatelských možnostech a principech řízení, tak aby byl realistický, spjatý se specifiky odborného zaměření studenta a odpovídající potřebám praxe, a který budou následně prezentovat.
Předmět je výstupem OPVVV: Rozvoj JU - ESF, aktivity Podpora podnikavosti. Na výuce se podílí odborníci z 5 fakult Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích. Tvorba a prezentace podnikatelského záměru či projektu nestátní neziskové organizace. Zápočtový test.

Obsah

Témata přednášek:
1. Motivace k podnikavosti - spojení příležitostí a osobních cílů, podnikavost x podnikání, důvody k podnikání.
2. Potenciál k podnikavosti - kariéra, osobnost podnikavého jedince, sebeřízení, sebemotivace, sebepoznání.
3. Kreativní myšlení - podstata a význam kreativity, kreativní potenciál, metody.
4. Identifikace podnikatelských a NNO příležitostí - inovace, typy, klasifikace inovací, zdroje inovací, průzkum trhu.
5. Struktura podnikatelského a NNO projektu - příprava záměru, členění.
6. Manažerské dovednosti - motivace, odměňování, personalistika, organizování, vize a strategie.
7. Právní náležitosti podnikatelského a NNO projektu.
8. Ekonomické náležitosti podnikatelského a NNO projektu - účetnictví, finance, daně.
9. Marketing - produkt, cena, komunikace, místo.
10. Praktikum podnikatelské praxe - vztahy ke státním institucím, přihlášky a další dokumenty.
11. Zdroje financování - fundraising, dotace, úvěry.
12. Komunikační dovednosti - prezentování, asertivita, týmová práce.
13.-14. Prezentování a zhodnocení podnikatelských a NNO projektů.

Cvičení:
1. Rozdělení studentů do týmů. Týmové role.
2. Brainstorming - tvorba podnikatelských nápadů.
3-14. Konzultace podnikatelského a NNO projektu s pedagogy dle jejich zaměření.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti pochopí teoretické souvislosti podnikatelské praxe a seznámí se s povinnostmi podnikatelů při zakládání nového podniku. V praktické části si vyzkouší základní administrativní úkony ve vztahu k státním institucím, jako jsou
živnostenské úřady, finanční úřad, zdravotní pojišťovny, česká správa sociálního zabezpečení, banky a úřad práce. Po absolvování předmětu budou schopni vyplnit zákonem předepsané formuláře a provádět administrativní úkony související s podnikáním.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Dagmar Bednářová, CSc., Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol., prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., Mgr. Richard Macků, Ph.D., Mgr. Helena Machulová, Ph.D., Ing. Monika Maříková, Ph.D., Ing. Martin Pech, Ph.D., doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D., PhDr. Olga Shivairová, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D., Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Dagmar Bednářová, CSc., Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol., prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., Mgr. Richard Macků, Ph.D., Mgr. Helena Machulová, Ph.D., Ing. Monika Maříková, Ph.D., Ing. Martin Pech, Ph.D., doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D., PhDr. Olga Shivairová, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D., Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.
Literatura
 • Veber, J., & Srpová, J. (2012). Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada.
 • Koráb, V., & Režňáková, M. (2007). Podnikatelský plán. Brno: Computer Press.
 • Srpová, J. (2011). Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada.
 • Řehoř, V., & Srpová, J. (2010). Základy podnikání. Praha: Grada.
 • Franková, E. (2011). Kreativita a inovace v organizaci. Praha: Grada.
 • Šimková, E. (2008). Management a marketing v praxi neziskových organizací. Hradec Králové: Gaudeamus.
 • Synek, M. (2007). Manažerská ekonomika. Praha: Grada.
 • Kotler, P. (2001). Marketing management. Praha: Grada.
 • Hyánek, V. (2011). Neziskové organizace: teorie a mýty. Brno: Masarykova univerzita.
 • Kociánová, R. (2012). Personální řízení: východiska a vývoj. Praha: Grada.
 • Šedivý, M., & Medlíková, O. (2011). Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Kolokvium, Test, Seminární práce, Sebereflexe

Stáhnout jako PDF