Procesní management

Zkratka předmětu KŘE/PMAN
Název předmětu Procesní management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/PMAN
Název Procesní management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojení si základních přístupů a metod procesního řízení s důrazem na systémové myšlení, jednání a tvůrčí vedení spolupracovníků. Předmět prohlubuje a rozšiřuje teoretické poznatky a zkušenosti z oblasti nových přístupů řízení podniků, jako je řízení procesů, tvorba business modelu, hodnotový management, vypracování modelu kompetencí, řízení kvality atd. Součástí kurzu jsou i praktické aplikace metod procesního managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: seminární práce
Požadavky ke zkoušce: písemná, ústní zkouška

Obsah

Témata přednášek:
1. Podstata procesního řízení.
2. Koncepty manažerského myšlení.
3. Strategie a řízení procesů. Fáze procesního řízení.
4. Hodnotový management. Hodnota pro zákazníka.
5. Metody mapování a řízení procesů.
6. Tvorba procesních map v systému ARIS, ATTIS.
7. Implementace procesního řízení.
8. Monitorování, měření výkonnosti a optimalizace procesů.
9. Leadership
10. Řízení podle kompetencí, lidské zdroje v procesním řízení.
11. Simulační metody v procesním managementu.
12. Informační systémy a procesní řízení
13. Procesní management v praxi firem. Aktuální téma.
14. Procesní management ve vybrané organizaci (přednášky odborníků z praxe).

Cvičení:
1. Úvod - slovní popis vybraných procesů, důvod výběru, kde očekáváte problém, stručný popis podniku nebo instituce, kde jsou procesy realizovány
2. Procesní mapa - funkční model vázaný na organizaci, popis organizační struktury, vymezení kompetencí
4. Záznam procesu s využitím dráhového diagramu s využitím Camunda modeleru, ukazatele hodnocení výkonnosti procesu (KPI)
5. Procesní analýza vybraných procesů, simulace v Bizzagi modeleru, návrh změny vybraných procesů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Procesní management je podmíněn předmětem Management.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům procesního managementu a jejich aplikaci při řízení podniků.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Literatura
 • Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). Fundamentals of business process management. Berlin.
 • Fišer, R. (2014). Procesní řízení pro manažery: Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli. Praha.
 • Tuček, D., Hrabal, M., & Trčka, L. (2015). Procesní řízení v praxi podniků a vysokých škol. Praha.
 • Weske, M. (2019). Business process management: Concepts, languages, architectures. Berlin.
 • Jeston, J. (2018). Business process management: Practical guidelines to successful implementations (Fourth Edition). New York: Routledge.
 • Nenadál, J. (2018). Management kvality pro 21. Století. Praha, Management Press.
 • Slack, N., & Brandon-Jones, A. (2018). Operations and process management principles and practice for strategic impact (Fifth edition). United Kingdom: Pearson Education Limited.
 • Osterwalder, A., & Pigenur, Y. (2015). Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno: BizBooks.
 • Jurová, M. (2016). Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF