Projektový management

Zkratka předmětu KŘE/PJM
Název předmětu Projektový management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/PJM
Název Projektový management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je pochopení soustavy praktických postupů a metodických návodů při projektové činnosti. Předmět je zaměřen na řízení a koordinaci projektových aktivit, které směřují k účelnému a účinnému využívání disponibilních informací ve prospěch správné konstrukce projektů. Využívají se zde vhodné dostupné analytické a syntetické nástroje v procesu projektové činnosti. Předmět se zabývá řízením a tvorbou, plánováním a realizací projektů. K praktickému využití projektové činnosti je do výuky zařazeno zpracování a podání projektového záměru pro MSP.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: test, týmová seminární práce, individuální seminární práce, účast na cvičeních.

Požadavky ke zkoušce: písemný test, ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do problematiky projektového managementu.
2. Historický vývoj PJM.
3. Znalostní oblasti PJM.
4. Procesy a fáze.
5. Proces plánování.
6. Proces kontroly.
7. Harmonogram a vazby.
8. Řízení rizik.
9. Metody rozhodování.
10. Lidské zdroje v projektech.
11. Zainteresované strany.
12. Smluvní rámec projektů.
13. Software pro řízení projektů.
14. Aktuální trendy v PJM (přednáška odborníka z praxe).
Cvičení:
V rámci cvičení studenti pracují na týmové seminární práci, která odpovídá rozsahem i formou plné žádosti o podporu z MPO pro MSP v rámci projektových výzev a procvičují řízení projektového týmu v prostředí MS Project.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Porozumění základním principům managementu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
  • Vrchota, J. (2016). Projektový management. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta.
  • Heldman, Kim. (2019). Effective Project Management. John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana.
  • Doležal, Jan; Krátký, Jiří. (2017). Projektový management v praxi : naučte se řídit projekty!. Praha : Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF