Personální činnosti

Zkratka předmětu KŘE/PC
Název předmětu Personální činnosti
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/PC
Název Personální činnosti
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět je úvodem do problematiky personální práce v organizaci a seznamuje se zásadami a postupy dílčích personálních činností. Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti a dovednosti z oblasti personalistiky, které využijí při své každodenní práci buď v roli manažera, nebo případně v roli personalisty.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Aktivní účast na cvičeních. Předložení seminární práce. 1 test (75% úspěšnost).

Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Koncept personální práce (základní pojmy a úkoly personální práce, zajištění administrativních procesů v personálním řízení organizace).
2. Tvorba a analýza pracovních míst (pracovní místo, pracovní role, specifikace pracovního místa, vztah analýzy pracovních míst k jednotlivým personálním činnostem, přístupy k vytváření pracovních míst, metody analýzy pracovních míst).
3. Strategické plánování pracovní síly (predikční metody nabídky a poptávky pracovní síly).
4. Získávání pracovníků (postup a metody, zdroje získávání, e-recruitment, personální marketing, atraktivita zaměstnavatele).
5. Výběr pracovníků (postup a metody výběru) a adaptace pracovníků. (Přednáška odborníka z praxe).
6. Dovednosti v provádění výběrových pohovorů (příprava, plánování, posuzování uchazečů).
7. Rozmísťování pracovníků, ukončování pracovního poměru.
8. Vzdělávání a rozvoj kompetencí pracovníků (efektivní systém vzdělávání).
9. Řízení pracovního výkonu (hodnocení pracovníků - kritéria a výkonnostní standardy, metody hodnocení, chyby při hodnocení zaměstnanců).
10. Well - being a work - life balance (organizace práce, BOZP, prevence rizik).
11. Tvorba pracovního prostředí (ergonomie, pracovní podmínky, klima na pracovišti)
12. Koncept učící se organizace (organizační vs. individuální učení, principy).
13. Nové přístupy v personální práci (Age management, Diversity management, zaměstnanci generace Y).
14. Personální činnosti ve vybrané organizaci. (Přednáška odborníka z praxe).
Cvičení:
Cvičení budou navazovat na problematiku z přednášek. Jednotlivé personální činnosti budou zpřehledněny prostřednictvím myšlenkových map a v návaznosti na ně budou řešeny případové studie. Součástí cvičení bude týmová spolupráce studentů, rozvoj jejich prezentačních a komunikačních dovedností. Prezentace seminární práce.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti porozumí personální činnosti a budou schopni praktické aplikace jednotlivých personálních aktivit.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Markéta Adamová, doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Markéta Adamová
Literatura
 • Armstrong, M. (1999). Personální management. Praha: Grada.
 • Königová, M., & Horalíková, M. (2013). Personální řízení. Praha: CZU.
 • Koubek, J. (2015). Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press.
 • Cascio, W. F., & Aguinis, H. (2014). Applied Psychology in Human Resource Management. Harlow: Pearson Education Limited.
 • Bedrnová, E. et al. (2012). Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press.
 • Kociánová, R. (2012). Personální řízení: východiska a vývoj. Praha: Grada.
 • Koubek, L. (2017). Praktická psychologie pro manažery a personalisty. Praha: Motiv Press.
 • Hoffman, R., Casnocha, B., & Yen, Ch. (2016). Spokojený zaměstnanec - Váš spojenec. Praha: Management Press.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF