Operační management

Zkratka předmětu KŘE/OPM
Název předmětu Operační management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/OPM
Název Operační management
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Operační management je souborem činností, které vytvářejí hodnotu v podobě zboží nebo služeb transformací vstupů na výstupy. Bez ohledu na to, zda je konečný produkt hmotný výrobek či služba, jsou tyto výrobní činnosti v podniku (organizaci) označovány jako operace a jejich řízení jako operační management. Předmět se zabývá problémy výrobních a pracovních procesů, především metodami zlepšení práce, pracovního prostředí (ergonomie), rozmístěním pracovišť a plánováním materiálového toku, hodnotové analýzy, kontroly kvality, ale také nových trendů (smart systémy, robotizace, čtvrtá průmyslová revoluce, cloud).

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Úspěšné absolvování zápočtového testu - úspěšnost alespoň 70 %. Aktivní práce na seminářích. Zpracování seminárních projektů a odevzdání příkladů probíraných na cvičeních ke kontrole.

Požadavky ke zkoušce:
Úspěšné absolvování zkouškového testu - úspěšnost alespoň 70 %. Písemná
a ústní zkouška.

Obsah

Přednášky:
1 Nové technologie a čtvrtá průmyslová revoluce.
2 Robotizace.
3 Výrobní systém a management výroby.
4 Výrobní strategie a konkurenceschopnost.
5 Standardizace. Podnikové normy měření práce.
6 Cesty ke zlepšení pracovních metod.
7 Organizace práce - nové přístupy.
8 Uspořádání pracovních podmínek, ergonomie.
9 Řízení výrobních procesů.
10 Kapacitní plánování.
11 Hodnotový management a inovace.
12 Elektrická energie a smart systémy.
13 Výroba a životní prostředí.
14 Řízení informací a využití cloudových technologií v operačním managementu.

Semináře:
1 Úvod do předmětu, přidělení seminárních projektů.
2 Měření produktivity práce.
3 Rozhodovací proces: výběr nejvhodnější varianty.
4 Standardizace, použití podnikových výrobních norem.
5 Časové a pohybové studie.
6 Tvorba pracovních norem.
7 Uspořádání pracoviště.
8 Operativní plánování.
9 Sestavení linek.
10 Spolehlivost výrobních systémů.
11 Test.
12 Statistická kontrola kvality.
13-14. Prezentace skupinových projektů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Studium předmětu nevyžaduje podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním metodám týkajícím se plánování výroby a řízení. Budou schopni provádět analýzy různých operací nebo procesů a navrhovat zlepšení, týkající se úspory času, prostoru a námahy.

Garanti a vyučující
 • Garanti: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
Literatura
 • VANĚČEK, D., FRIEBEL, ŠTÍPEK, V. (2010). Operační management. České Budějovice.
 • VANĚČEK, D. (2001). Organizace výroby a práce. České Budějovice.
 • VANĚČEK, D. (2000). Organizace výroby a práce (cvičení). České Budějovice.
 • HEIZER,J., RENDER,B. (2004). Operations management.
 • RUSSEL, R., TAYLOR, B. (2009). Operations Management.
 • SVOBODOVÁ, H., VEBER, J. a kol. (2006). Produktový a provozní management. Praha.
 • Keřkovský, M., Valsa, O. (2012). Moderní přístupy k řízení výroby. C. H. Beck.
 • Fiala, P. (2011). Operační výzkum-nové trendy. Professional Publishing.
 • Mařík, V. Průmysl 4.0. Výzva pro Českou republiku. 2016. ISBN 978-80-7261-440-0.
 • Svozilová, A. (2011). Zlepšování podnikových procesů. Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF