Operační management

Zkratka předmětu KŘE/OM
Název předmětu Operační management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/OM
Název Operační management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/KOMA, KŘE/OMA, KŘE/YOM
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty je poskytnout studentům základní znalosti týkající se operačního managementu s důrazem na plánování, řízení a kontrolu procesů s ohledem na změny, které probíhají v rámci čtvrté průmyslové revoluce. Zvláštní pozornost je věnována koncepci Průmysl 4.0, která prostřednictvím prudkého rozvoje informačních technologií, Smart systémů, robotizace, digitalizace a umělé inteligence v následujících 10-20 letech podstatně změní způsob výroby. Absolvováním předmětu student pozná podstatu operačních procesů ve výrobě i službách a osvojí si metody plánování, řízení a kontroly těchto procesů. Studenti získají znalosti a dovednosti, které budou podniky vyžadovat od svých zaměstnanců v budoucích letech.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Úspěšné absolvování zápočtového testu - úspěšnost alespoň 70 %. Aktivní práce na seminářích. Zpracování seminárních projektů a odevzdání příkladů probíraných na cvičeních ke kontrole.


Požadavky ke zkoušce:
Úspěšné absolvování zkouškového testu - úspěšnost alespoň 70 %. Písemná
a ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Operační management a jeho místo v řízení podniku
2. Management produktového portfolia
3. Hodnotový management a inovace
4. Řízení provozních činností
5. Řízení administrativních a podpůrných procesů
6. Standardizace
7. Normativní požadavky na provozní činnosti
8. Ergonomie, pracoviště a pracovní podmínky
9. Organizační architektura a nové přístupy k organizaci práce
10. Management infrastruktury a umístění
11. Externí zajištění procesů, řízení vztahů a sítí
12. Management informací a informační infrastruktura
13. Řízení podnikových zdrojů a kapacitní plánování
14. Management environmentu a bezpečnosti práce


Cvičení:
Praktická aplikace jednotlivých témat formou příkladů, úkolů a seminárních projektů studentů.

1. Úvod do předmětu, přidělení seminárních projektů
2. Měření produktivity práce
3. Rozhodovací proces: výběr nejvhodnější varianty
4. Standardizace, použití podnikových výrobních norem
5. Časové a pohybové studie
6. Tvorba pracovních norem
7. Uspořádání pracoviště
8. Operativní plánování
9. Sestavení linek
10. Spolehlivost výrobních systémů
11. Test.
12. Statistická kontrola kvality
13-14. Prezentace skupinových projektů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Studium předmětu nevyžaduje podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním metodám týkajícím se plánování výroby a řízení. Budou schopni provádět analýzy různých operací nebo procesů a navrhovat zlepšení, týkající se úspory času, prostoru a námahy.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martin Pech, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martin Pech, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Martin Pech, Ph.D.
Literatura
  • Vaněček, D., & Pech, M. (2019). Operační management. České Budějovice: EF JU.
  • Tomek, G., & Vávrová, V. (2017). Průmysl 4.0 aneb nikdo sám nevyhraje. Praha: Professional Publishing.
  • Jurová, M., et al. (2016). Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada.
  • Mařík, V. (2016). Průmysl 4.0. Výzva pro Českou republiku. Praha: Management Press.
  • Miketa, K. (2017). Smart revoluce. Praha: Mladá Fronta.
  • Heizer, J., & Render, B.. (2020). Operations Management. New York: Pearson Education.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF