Management změny a inovací

Zkratka předmětu KŘE/MZID
Název předmětu Management změny a inovací
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/MZID
Název Management změny a inovací
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/MZI
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Tento předmět je zaměřen na rozšíření vědecké základny, což umožňuje studentům v doktorských studijních programech (DSP) pochopit změny a inovace systémů a procesů probíhajících v podniku. Studenti by měli získat hluboké znalosti a zlepšovat své dovednosti při přípravě a realizaci změn v souvislosti s konkurenční výhodou a specifickou rolí inovací.

Požadavky na studenta

Projekt k danému tématu

Obsah

Řízení změn a inovací v rámci systému podniku. Diagnostika připravenosti firmy na změnu. Podnikatelský potenciálu. Konkurenceschopnost firem. Strategická změna, formulace procesu včetně vybraných analytických nástrojů a hodnotové analýzy. Kreativita a inovace řízení. Změna myšlení, postojů, chování, rozhodování. Inovace procesů. Inovační procesy v marketingu. Politika řízení změn a inovací, změna organizační struktury, podnikové kultury. Globální a mezikulturní aspekty změn. Proces realizace změn včetně vybraných nástrojů. Rizika zavádění změn, ekonomické zhodnocení. Koncept Balanced Scorecard.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Žádné podmiňující předměty

Získané způsobilosti

Management změn a inovací - orientace a aplikace

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
Literatura
  • DRUCKER, Peter F. Innovation and Enterpreneurship. Oxford: Butterworth Heinemann, 2007. ISBN 978-0-7506-8508-5.
  • TIDD Joe, John BESSANT, Keith PAVITT. Řízení inovací. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1466-7.
  • DYTRT, Zdenek, Michaela STŘÍTESKÁ. Efektivní inovace, odpovědnost managementu. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2771-1.
  • TIDD, Joe, John BESSANT, Keith PAVITT. Managing Innovation. Integrating technological, Market and Organizational Change. West Sussex: John Wiley and son, 2009. ISBN 978-0-470-99810-6.
  • KAPLAN, Robert, S., David P. NORTON. The Execution Premium. Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage. Boston: Harvard Business School Publishing, 2008. ISBN 978-1-4221-2116-0.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF