Manažerské techniky

Zkratka předmětu KŘE/MT
Název předmětu Manažerské techniky
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/MT
Název Manažerské techniky
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/KMT
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získat přehled o významu, funkcích a hlavních oblastech uplatnění manažerských technik v činnosti manažera. Předmět je zaměřen na seznámení s technikami uplatnitelnými nejen v profesním, ale také osobním životě. Přednášky jsou zaměřeny na teoretický základ a postupy jednotlivých technik a v rámci seminářů dochází k procvičení a rozvoji vybraných technik.

Požadavky na studenta

1.1. Zápočet:
- Odevzdání a schválení seminární práce viz. seminární práce (část individuální)
- Aktivní účast na cvičeních 2 absence povoleny
- Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana a harmonogramem akademického roku
- Studenti mají za povinnost si zápočet i zkoušku zkontrolovat (stag, index) nejpozději 5 dní po termínu.
1.2. Zkouška:
- Forma: písemná test 7 min na 70% a ústní zkouška
- 3 pokusy
- Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v dostatečném počtu a kapacitě, případně může dojít v rámci 13. týdne semestru k úpravě na základě odůvodněného hromadného požadavku studentů.
- V předposledním týdnu zkouškového období budou vypsány termíny jen pro opravné pokusy a během posledního týdne pouze pro 3. pokusy.
- Okruhy ke zkouškám budou v rámci 12. týdne zveřejněny v Moodlu.
1.3. Seminární práce:
- Seminární práce si studenti vybírají v Moodlu od 3. týdne do 6. týdne semestru.
- Individuální část práce představuje zpracovaní zvoleného tématu, viz. "Seznam témat" na Moodlu. V rozsahu min. 500 slov, (s okraji 2,5cm, řádkování 1, font calibri 11) s počtem minimálně 3 zahraničních zdrojů (Zdroje lze hledat na: http://www.jstor.org/ a http://web.a.ebscohost.com/ - přístup jen ze sítě JČU) citovaných dle citační normy platné pro závěrečné práce na EF (http://www.ef.jcu.cz/education/studujici/aktuality-soubory/pozadavky-vskp-2013).
V práci lze použít schémata, grafy i obrázky vztahující se k tématu.

Obsah

Témata přednášek:
1. Techniky manažerského rozvoje I. (Osobnost manažera, Charakter, temperament, kompetence, typ osobnosti, typ vedoucího).
2. Techniky manažerského rozvoje II. (Paměťové techniky, IQ a EQ, rychločtení).
3. Techniky výzkumu (Kvantitativní a kvalitativní výzkum, metody získávání dat).
4. Motivační techniky (Klasické teorie, Cukr a bič, Sebedeterminační teorie).
5. Techniky řízení času. (Generace time-managementu, Cirkadiální rytmy, Eisenhowerův princip, Prokrastinace).
6. Vyjednávací techniky (Příprava na jednání, argumentace, důkazy, komunikační frame).
7. Techniky rozhodování I. (CBA, Silové pole, , Hodnotící matice, Vroom a Yetton).
8. Techniky rozhodování II. (Pětkrát proč, Occamova břitva, Relační bublinový diagram, Rozhodovací stromy, Šestero sluhů)
9. Techniky generování nápadů (Brainstorming, Brainwritting, Delphy, Myšlenkové mapy, Ishikavův diagram, NST).
10. Techniky vedení (Adair, Covey, autorita).
11. Networking (navazování, sdílení, udržování kontaktů).
12. Přesvědčovací techniky (principy vzácnosti, podobnosti, jednoduchosti).
13. Techniky změny (odbourání a zavedení zvyků, návyků, obchodní využití).
14. Volné téma (nové trendy, odborník z praxe).

Cvičení:
V rámci cvičení dochází k procvičení a rozvoji vybraných technik, formou workshopů, případových studií a procvičování.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základní terminologii a zásadám efektivních manažerských technik. Budou schopni úspěšně využívat manažerské techniky uvnitř organizace, při jednání se zákazníky v okolí organizace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
  • Vrchota, J., & Řehoř, P. (2017). Manažerské techniky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
  • Bariso, Justin; Orlová, Kateřina. (2019). EQ, emoční inteligence v každodenním životě : aby emoce neškodily, ale pomáhaly : praktický průvodce emoční inteligencí. Praha : Metafora.
  • Plamínek, Jiří. Průvodce moderního náčelníka : management pro pokročilé. 1. vydání. Praha : Management Press, 2017. ISBN 978-80-7261-470-7.
  • Gruber, David. (2017). Time management : prokrastinace, konflikty, porady, vyjednávání, emaily, mobily, angličtina. Praha : Management Press.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF