Malé a střední podnikání

Zkratka předmětu KŘE/MSP
Název předmětu Malé a střední podnikání
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/MSP
Název Malé a střední podnikání
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/QMSP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět se zabývá manažerskými přístupy v malých a středních podnicích.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
docházka - max. 1 absence
zápočtový test - splnění testu min. na 70 %
individuální seminární práce
aktivní účast na exkurzích

Požadavky ke zkoušce:
zkouškový test - splnění testu min. na 70 %
ústní zkouška: znalost témat probraných na přednáškách a cvičeních doplněné literaturou

Obsah

Témata přednášek:

1. Úvod do problematiky, definice, význam, silné a slabé stránky MSP
2. Hledání podnikatelských příležitostí.
3. Podnikatelský plán.
4. Podpora podnikání v ČR.
5. Malé a střední podnikání v ČR a EU
6. Zkušenosti z podnikatelské praxe (přednáška odborníka z praxe).
7. Specifika řízení MSP
8. Zakládání podniku.
9. Finanční zdroje pro začínající firmy.
10. Start-up.
11. Ukončení podnikání.
12. Ochrana duševního vlastnictví (patenty, užitné a průmyslové vzory).
13. Zahájení podnikání formou franchisingu.
14. Aktuální problematika MSP (přednáška odborníka z praxe)


Cvičení:
1. Vymezení cíle předmětu, úvod do problematiky, vytvoření týmů
2. Hledání podnikatelských příležitostí, brainstorming, základní popis nápadu
3. Představení podnikatelského nápadu, psaní podnik. záměru
4. Prezentace podnikatelského záměru
5. Podpory podnikání
6. Praktické zkušenosti podnikatelů - diskuse s majitelem malého podniku
7. Podpory podnikání - dokončení úkolu
8. Prezentace na JAIP
9. Důležitá administrativa podnikatelů - daňové přiznání, přehled pro zdravotní pojišťovnu a čssz
10. Podnikatelské prostředí
11. Diskuze s odborníkem z praxe
12. Exkurze
13. Zápočtový test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Malé a střední podnikání není podmíněn jinými předměty.

Získané způsobilosti

Studenti získají základní dovednosti manažerů malých a středních podniků, budou se orientovat v nových přístupech v oblasti podnikání MSP a v podmínkách využívání programů podpor MSP.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Monika Maříková, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Monika Maříková, Ph.D.
Literatura
  • Řehoř, P. (2019). Podpora podnikavosti. České Budějovice.
  • Barringer, Bruce R.; Ireland, R. Duane. (2019). Entrepreneurship : successfully launching new ventures. Harlow : Pearson.
  • Hlavačka, Milan; Bek, Pavel. (2018). Rodinné podnikání v moderní době. Praha : Historický ústav.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF