Manažerské poradenství

Zkratka předmětu KŘE/MP
Název předmětu Manažerské poradenství
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/MP
Název Manažerské poradenství
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět se zabývá teorií a praxí manažerského poradenství. Student se seznamuje se soustavou metod spolupráce poradce - klient. Na pozadí pětifázového poradenského modelu, jehož součástí jsou fáze: vstup, diagnóza, plánování akce, implementace a ukončení, jsou na modelových případových situacích cvičeny jednotlivé role vztahů spolupráce poradce - klient. Tyto modely v zásadě řeší problémy nejen aktuální, ale i dlouhodobého zaměření výroby v podnicích výroby.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování semestrálního projektu
Požadavky ke zkoušce:
Celkové hodnocení se určuje na základě výsledků písemného testu a ústní zkoušky.

Obsah


Osnova přednášek:
1. Poradenství ve výrobě a službách. Povaha a cíl poradenství. Poradenství a informační systémy. Působnost poradenský služeb;
2. Vztah mezi poradcem a zákazníkem, jejich role.
3. Poradenství a změna podnikových aktivit. Povaha změny a přístupy organizací ke změně
4. Profesionalita v poradenství. Vzdělávání poradců. Profesionální poradenská sdružení. Kodexy chování poradců;
5. Poradenský proces - vstup - navázání kontaktů poradce a zákazník. Plán zakázky, příprava poradenské smlouvy.
6. Diagnóza problému a jeho koncepční rámec. Informace o problému - měření jeho příznaků a způsoby získávání a vyhodnocování informací o něm. Zpětná vazba na klienta.
7. Plánování poradenské akce. Hledání variant možných řešení problémů a minimalizace rizika.
8. Návrhy řešení problémů a jejich konzultace s klientem. Charakteristika problémových okruhů rostlinné a živočišné výroby, podnikového marketingu, financování výroby a s tím spojená organizace a řízení.
9. Implementace jako kulminační fáze poradenského procesu. Plánování a sledování implementačního procesu. Problémy implementace.
10. Ukončení poradenské zakázky a její hodnocení. Závěrečná zpráva za zakázku.
11. Poradenství v řízení.
12. Zvláštnosti poradenství v různých zaměřeních a službách, včetně nevýrobního sektoru.

Cvičení:
1. Základní nástin poradenského procesu. Poradenství jako podnikatelská aktivita. Nabídka a poptávka po poradenských službách.
2. Zadání poradenského projektu.
3. Simulace vztahu poradce - klient.
4. Způsoby navazování kontaktů - Poradenství a změna podnikových aktivit.
5. Test znalostí studentů. Plán zakázky, příprava poradenské smlouvy.
6. Příznaky problémů v podnicích, jejich identifikace a způsoby hodnocení.
7. Variantní řešení problémů výroby, návrh vhodných variant a jejich přijatelnost pro klienty.
8. Variantní řešení problémů zemědělské výroby, návrh vhodných variant a jejich přijatelnost pro klienty. Poradenství ve službách.
9. Implementace poradenského projektu. Řešení problémů vzniklých při implementaci.
10. Hodnocení poradenské zakázky.
11. Projednání modelových poradenských projektů studentů.
12. Zápočtový test.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním principům manažerského poradenství.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jan Leština, CSc.
  • Přednášející: Ing. Jan Leština, CSc.
  • Cvičící: Ing. Jan Leština, CSc.
Literatura
  • FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha, 2011. ISBN ISBN 978-80-247-3.
  • KORECKY. M., TRKOVSKÝ, V. Management rizik projektů. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3221-3.
  • SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-3051-6.
  • BLOCK, P. Staňte se špičkovým poradcem. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1750-0.
  • SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF