Motivace a stimulace pracovního jednání

Zkratka předmětu KŘE/MOSTI
Název předmětu Motivace a stimulace pracovního jednání
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/MOSTI
Název Motivace a stimulace pracovního jednání
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz seznamuje v prvé části studenty se základními pojmy a principy motivace a stimulace a s teorií motivace a stimulace obecně při specifikaci na některé prvky motivace a stimulace v pracovním jednání. Významné je praktické prožitkové pochopení vlastních motivů a stimulů vedoucí k akceptaci jedinečnosti jednotlivých osobností i motivaci a stimulaci jejich pracovního jednání.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Úspěšnost alespoň 75% v testu.
Seminární práce.

Obsah

Přednášky:
1 - Úvod, základní terminologie.
2 - Charakteristika motivace obecně.
3 - Celostní pohled na motivaci a stimulaci a hledisko mikro-, mezo- a makroprostoru.
4 - Sebepoznání, seberozvoj, celoživotní učení.
5 - Seberealizace, sebemotivace.
6 - Zdroje motivace.
7 - Teorie motivace.
8 - Přehled motivačních teorií.
9 - Motivace pracovníka a obecná koncepce řízení.
10 - Motivační struktura a motivační profil jedince.
11 - Stimulace a její význam pro motivaci jedince v pracovním procesu.
12 - Stimulační prostředky a jejich členění.
13 - Vedení k rozvoji pracovního potenciálu jedince a sociálních vlastností se zřetelem k uspokojení z práce.
14 - Pracovní výkonnost a pracovní spokojenost.

Cvičení:
1 - Způsob výuky a přístupy z různých zorných úhlů pohledu na motivaci a stimulaci pracovního jednání.
2 - Metody studia Motivace a stimulace pracovního jednání.
3 - Zadání semestrální práce. Funkčnost pravé a levé hemisféry v souvislosti s tvůrčími schopnostmi.
4 - Funkčnost pravé a levé hemisféry v souvislosti s tvůrčími schopnostmi a motivací pracovního chování.
5 - Typologie temperamentu a její využití v souladu s motivací, stimulací a umístěním v pracovním procesu.
6 - Ontogeneze vývoje lidské osobnosti v oblasti vytváření životních scénářů, nevědomá motivace spojená s transakční analýzou.
7 - Jednotlivé složky osobnosti (smyslové vnímání, rozumová analýza) v motivaci a stimulaci pracovního jednání jednotlivého subjektu.
8 - Složky osobnosti (emocionální zpracování, intuitivní poznání) v motivaci a stimulaci pracovního jednání jedince.
9 - Struktura vědomé stránky lidské osobnosti a vědomá motivace pracovního jednání z hlediska hodnotového systému.
10 - Struktura nevědomé stránky lidské osobnosti a nevědomá motivace pracovního jednání z hlediska emocionálně uspořádaného hodnotového systému.
11 - Profesní typologie podle Hollanda ve spojitosti s motivací a stimulací k pracovnímu jednání.
12 - Zjištění kariérových kotev podle Scheina ve spojitosti s motivací a stimulací k pracovnímu jednání.
13 - Určení vlastních potřeb podle Mc Clellanda ve spojitosti s motivací a stimulací k pracovnímu jednání.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti se orientují v teorii motivace a stimulace a pochopí možnosti řešení adekvátních forem a otázek spojených s ovlivňováním pracovní ochoty lidí, které vedou až k vlastní sebemotivaci.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
  • Cvičící: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
Literatura
  • KRNINSKÁ, R. (2012). Motivace a stimulace pracovního jednání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
  • KRNINSKÁ, R. (2002). Kulurologické aspekty řízení lidských zdrojů. České Budějovice.
  • PLAMÍNEK, J. (2010). Tajemství motivace. Praha.
  • Pink,D.H. (2011). Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. USA: Riverhead Books.
  • FORSYTH, P. (2009). Jak motivovat svůj tým. Praha.
  • Plamínek, J. (2013). Sebepoznání, sebeřízení a stres. Praha: Grada.
  • Bělohlávek, F. (2016). 25 typů lidí - jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF