Manažerská komunikace

Zkratka předmětu KŘE/MNK
Název předmětu Manažerská komunikace
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/MNK
Název Manažerská komunikace
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/MK
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získat přehled o významu, funkcích a hlavních oblastech uplatnění komunikačních dovedností v činnosti manažera. Předmět je zaměřen na seznámení se zásadami jednání s lidmi, se způsoby komunikace ve formě ústní a písemné, s komunikací v organizaci a týmu i s komunikací s veřejností.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na cvičeních, zpracování seminární práce - dle pokynů vyučujícího a prezentace výsledků.

Požadavky ke zkoušce:
Písemný test, poté ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Komunikační proces - definice, charakteristika.
2. Verbální manažerská komunikace - písemná.
3 . Verbální manažerská komunikace - ústní.
4. Komunikace při týmové spolupráci.
5. Prezentování.
6. Vedení porad.
7. Řešení konfliktních situací.
8. Asertivní komunikace.
9. Koučování, mentoring.
10. Neverbální manažerská komunikace.
11. Mobbing, bossing.
12. Mediální komunikace.
13. Mezikulturní komunikace.
14. Komunikace ve vybrané organizaci (přednáška experta z praxe).

Cvičení:
Cvičení jsou zaměřeny na prezentaci a diskuzi témat, úkolů a příkladů zadaných v rámci cvičení, které se vztahují na jednotlivé přednášky. Studenti také řeší případové studie. Prezentace výsledků seminární práce.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základní terminologii a zásadám efektivní manažerské komunikace. Budou schopni úspěšně komunikovat se zaměstnanci uvnitř organizace a se zákazníky a dalšími klíčovými zájmovými skupinami vně organizace.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Markéta Adamová, doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Markéta Adamová
Literatura
 • Mikuláštík, M. (2010). Komunikační dovednosti v praxi. Praha 2010. Praha Grada.
 • Řehoř, P. (2012). Manažerské komunikace. České Budějovice: EF JU v Českých Budějovicích.
 • Boucník, P. (2011). Manuál komunikace pro manažery. Praha: Forum.
 • Devito, J. A. (2011). Essentials of human communication. Boston: Allyn & Bacon.
 • Munter, M., & Hamilton, L. (2014). Guide to managerial communication. Boston: Pearson.
 • Holá, J. (2011). Jak zlepšit interní komunikaci. Brno: Computer Press.
 • Vymětal, J. (2008). Průvodce úspěšnou komunikací. Praha: Grada.
 • Lepilová, K. (2009). Přesvědčivá komunikace manažera. Brno: Computer Press.
 • Stejskalová, D., Horáková, I., & Škapová, H. (2008). Strategie firemní komunikace. Praha: Management Press.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF