Manažerská komunikace

Zkratka předmětu KŘE/MK
Název předmětu Manažerská komunikace
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/MK
Název Manažerská komunikace
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/KMK
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získat přehled o významu, funkcích a hlavních oblastech uplatnění komunikačních dovedností v činnosti manažera. Předmět je zaměřen na seznámení se zásadami jednání s lidmi, se způsoby komunikace ve formě ústní a písemné, s komunikací v organizaci a týmu i s komunikací s veřejností.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na všech cvičeních, zpracování sem. práce - dle pokynů vyučujícího a prezentace výsledků.

Požadavky ke zkoušce:
Úspěšnost písemného zkouškového testu je minimálně 65 %. Poté ústní zkouška.

Obsah

Přednášky:
1 - Komunikační proces - definice, charakteristika.
2 - Verbální manažerská komunikace - písemná.
3 - Verbální manažerská komunikace - ústní.
4 - Komunikace ve skupině, při týmové spolupráci.
5 - Prezentování.
6 - Vedení porad.
7 - Konfliktní situace a jejich řešení.
8 - Asertivní komunikace.
9 - Koučování, mentoring.
10 - Neverbální manažerská komunikace.
11 - Mobbing, bossing.
12 - Komunikace s masmédii, tiskové konference.
13 - Mezikulturní komunikace.

Cvičení:
Semináře jsou zaměřeny na diskuzi nad tématy přednášek.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Manažerská komunikace je podmíněn absolvováním předmětu Management.

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základní terminologii a zásadám efektivní manažerské komunikace. Budou schopni úspěšně komunikovat se zaměstnanci uvnitř organizace a se zákazníky a dalšími klíčovými zájmovými skupinami vně organizace.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Markéta Adamová, Ing. Alena Čarvašová, doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Markéta Adamová, Ing. Alena Čarvašová, doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
Literatura
 • MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2339-6.
 • ŘEHOŘ, P. Manažerské komunikace. EF JU v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7394-394-3.
 • BOUCNÍK, P. a kol. Manuál komunikace pro manažery. Praha: Forum, 2011. ISBN 978-80-904803-1-5.
 • VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací. Praha, 2008. ISBN 978-80-251-2147-4.
 • LEPILOVÁ, K. Přesvědčivá komunikace manažera. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2147-4.
 • STEJSKALOVÁ, D., HORÁKOVÁ, I., ŠKAPOVÁ, H. Strategie firemní komunikace. Praha, 2008. ISBN 978-80-7261-178-2.
 • DEVITO, J. A. Essentials of human communication. Boston: Allyn & Bacon, 2011. ISBN 978-0-20572501-4.
 • MUNTER, M., HAMILTON, L. Guide to managerial communication. Boston: Pearson, 2014. ISBN 978-0-13-297133-1.
 • HOLÁ, J. Jak zlepšit interní komunikaci. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2636-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF