Management

Zkratka předmětu KŘE/MAN
Název předmětu Management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/MAN
Název Management
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/MANZ
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti managementu zaměřené na manažerské činnosti (funkce) vykonávané řídícími pracovníky. Studenti si osvojí teoretické přístupy, principy, metody a techniky managementu. Studenti mají možnost porovnat si získané informace s podnikovou praxí.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Aktivní účast na cvičeních. Seminární týmová práce a její prezentace. 2 zápočtové testy (75% úspěšnost).

Požadavky ke zkoušce:
Písemný test (75% úspěšnost), poté ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do předmětu, základní pojmy.
2. Historický vývoj managementu.
3. Strategické řízení.
4. Plánování.
5. Organizování.
6. Řízení lidských zdrojů.
7. Vedení lidí a týmů.
8. Teorie pracovní motivace.
9. Komunikace.
10. Rozhodování.
11. Kontrolování.
12. Podniková kultura.
13. Nové trendy v managementu (přednáška experta z praxe).
14. Management ve vybrané organizaci (přednáška experta z praxe).

Cvičení:
Rozdělení studentů do skupin. Zadání témat seminárních prací. Cvičení jsou zaměřeny na prezentaci a diskuzi témat, úkolů a příkladů zadaných v rámci cvičení, které se vztahují na jednotlivé přednášky. Studenti také řeší případové studie. Prezentace výsledků seminární práce.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětuZískané způsobilosti

Studenti rozumí principům managementu a jejich aplikaci při řízení podniků.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martin Pech, Ph.D., doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Markéta Adamová, Ing. Martin Pech, Ph.D.
Literatura
  • Robbins, S. P., Coulter, M. K., Decenzo, D. A. (2017). Fundamentals of management. Boston: Pearson.
  • Řehoř, P. a kol. (2018). Management. České Budějovice: EF JU v Č. Budějovicích.
  • Lussier, R. N. (2019). Management fundamentals: concepts, applications, and skill development. Los Angeles: SAGE.
  • Dědina, J., Šikýř, M., Šafránková, J. M. (2018). Management a organizace: současné přístupy k řízení lidí a vytváření organizací. Ostrava : Key Publishing s.r.o.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning, Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF