Logistika

Zkratka předmětu KŘE/LOG
Název předmětu Logistika
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/LOG
Název Logistika
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/KLOG
Vyloučené předměty KŘE/KLOGA, KŘE/LOGAJ, KŘE/YLOG
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu Logistika je poznání základních principů tvorby a řízení logistických řetězců především ve smyslu koordinace, synchronizace a optimalizace materiálových a informačních toků. Student absolvováním předmětu Logistika získá přehled o aktuálních logistických technologiích a metodách, které lze použít zejména ve výrobní a obchodní sféře, ale rovněž i ve státních institucích. Student získá praktickou znalost implementace hlavních principů při řízení logistických procesů prostřednictvím realizace semestrálního projektu se zvláštním zřetelem na tvorbu konkurenceschopnosti logistických řetězců a eliminaci dopadů logistických procesů na životní prostředí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Obhajoba semestrálního projektu.

Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Logistika a logistické řetězce
2. Reverzní logistika
3. Pasivní prvky v logistice
4. Obaly v logistice
5. Aktivní prvky v logistice
6. Zásoby v logistice
7. Predikce poptávky, objednací systémy
8. MRP, EOQ, ABC, XYZ
9. Skladovací systémy
10. Logistické technologie
11. Přeprava nákladů v logistice
12. Kombinovaná přeprava nákladů
13. Současné pojetí logistiky
14. Prezentace logistických projektů

CVIČENÍ (1 - 14)
1. Zadání semestrálního projektu
2. Tvorba konceptu semestrálního projektu
3. Zajištění a analýza vstupních dat
4. Tvorba alternativních řešení
5. Analýza podmínek realizace alternativních řešení
6. Analýza vstupních logistických nákladů
7. Provedení komparace jednotlivých řešení
8. Návrh vhodného systému balení pro zvolené řešení
9. Návrh aktivních prvků pro zvolené řešení
10. Implementace vhodných logistických technologií
11. Tvorba koncepce zajištění přepravních procesů
12. Tvorba koncepce zajištění reverzní logistiky
13. Tvorba koncepce zajištění skladových procesů
14. Analýza celkových logistických nákladů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Logistika nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti jsou schopni porozumět vztahům mezi dodavateli a odběrateli a řízení hmotných a informačních toků v lokálním i mezinárodním měřítku.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
Literatura
  • Toušek, R. (2016). Logisitka - vybrané kapitoly. České Budějovice: EF JU.
  • Christopher, M. (2016). Logistics & supply chain management. New York : Pearson.
  • Gros, I. (2016). Velká kniha logistiky. Praha : VŠCHT.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická), Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF