Logistický management

Zkratka předmětu KŘE/LM
Název předmětu Logistický management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/LM
Název Logistický management
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět se zabývá především analýzou materiálového a informačního toku v rámci logistického řetězce. Důraz je kladen na utváření vhodných partnerských vztahů mezi dodavateli surovin, výrobci zboží, distributory a zákazníky, s cílem maximálně uspokojit konečné zákazníky. Studenti získají potřebné znalosti pro analýzu logistického řetězce, snižování stavu zásob a zvyšování úrovně logistických služeb. Důraz je kladen rovněž na nově utvářená spojení mezi články řetězce a síťová propojení.
Hlavní tématické celky: Pojetí logistiky a její vývoj, cíle, definice. Podnikové strategie a logistika. Systémové pojetí logistiky. Globalizace a globální logistika. Informační technologie podporující výrobu a distribuci (MRP, DRP). Služby zákazníkům. Úroveň služeb a náklady. Efficient Customer Response. Outsorcing. Logistické technologie: Kanban, Just-in-time, Quick-Response, Hub and Spoke aj. Řízení zásob. Ukazatelé hodnocení zásob. Druhy logistických nákladů. Ekonomicky výhodné objednací množství a jeho výpočet. Pojistná zásoba, metody jejího stanovení. Předpověď poptávky, spolehlivost predikčních metod. Význam dopravy v logistice. Druhy dopravy. Skladovací systémy.
Supply Chain - dodavatelský řetězec, proces jeho analýzy a syntézy. Hodnotový řetězec. Teorie omezení a logistika. Logistický informační systém. Řízení dodavatelského řetězce. 3PL (Third Party Logistics), 4PL (Fourth Party Logistics). Outsourcing, Offshoring. Aliance. Reverzní logistika a životní prostředí. Logistický controlling.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Výpočet v příkladů v případových studiích

Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška

Obsah

Témata:
1. Globální prostředí a konkurenceschopnost firem
2. Tradiční a nové pohledy na logistiku
3. Dodavatelský řetězec a SCOR model
4. Nové vztahy mezi účastníky v řetězci: partnerství a strategické aliance
5. Outsourcing a štíhlá výroba
6. Štíhlá logistika
7. Logistika a životní prostředí. Zpětná logistika. Zelená logistika
8. Teorie omezení a logistika
9. Logistický controlling a audit
10. Řízení logistického řetězce, 3PL , 4PL.
Cvičení:
Individuální studium, individuální konsultace

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Logistický management nemá přesně stanovené podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni lépe porozumět vztahům mezi všemi účastníky v logistickém řetězci a vztahům mezi logistikou výrobou.

Garanti a vyučující
 • Garanti: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
Literatura
 • VANĚČEK, D. Logistika. 3. přepracované vydání. České Budějovice, 2008. ISBN 978-80-7394-085-0.
 • SIXTA, J., MAČÁT, V. Logistika.Praxe manažera. Brno, 2005. ISBN 80-251-0573-3.
 • NENADÁL, J. Management partnerství s dodavateli. Praha, 2006. ISBN 80-7261-152-6.
 • HARMON, P. Business Process Change. 2007. ISBN 978-0-12-374152-3.
 • OULD, M. Business Process Management. 2006. ISBN 13-978-1-902505-6.
 • HUSBY, P., SWARTWOOD, D. Fix your Supply Chain. New York, 2009. ISBN 978-1-56327-381-0.
 • GOURDIN. K. Global Logistics Management. 2006. ISBN 978-1-4051-2713-4.
 • RUSHTON, A., CROUCHER, P., BAKER, P. Logistics and distribution management. 2006. ISBN 978-0-7494-4669-7.
 • PERNICA, P. Logistika pro 21. století. 1. - 3. díl. Praha, 2005. ISBN 80-86031-59-4.
 • COYLE, J. J., BARDI, E. J., LANGLEY, C. J. The Management of Business Logistics. Ohio, 2003. ISBN 0-324-00751-5.
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF