Strategický management v obchodě a CR

Zkratka předmětu KŘE/KSMOC
Název předmětu Strategický management v obchodě a CR
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/KSMOC
Název Strategický management v obchodě a CR
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/SMOC
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií a praxí strategického řízení obecně a specificky v podnicích obchodu a cestovního ruchu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

Zpracování individuální semestrální práce v rozsahu 10 -15 stran, která je zaměřena na hodnocení strategického řízení ve vybraném podniku. Struktura práce je následující:

1) Úvod (popište jaký podnik jste zvolili, z jakého důvodu, uveďte základní charakteristiky - sídlo, počet zaměstnanců, ekonomické ukazatele)

2) Vize, mise podniku (uveďte misi a vizi podniku, typický reklamní slogan - stručně popište na jakou oblast je mise a vize zaměřena)

3) Strategické analýzy prostředí podniku, SWOT analýza (vypracujte následující analýzy - PEST, Porterův model, SWOT analýzu)

4) Business model (vypracujte business model pro vybranou firmu)

5) Návrh strategie (na základě provedených analýz navrhněte novou strategii pro vybraný podnik)Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu. Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací.

Zkouška pro první termín probíhá písemnou formou, pro absolvování je nutné dosáhnout alespoň 60% úspěšnosti. Druhý a další pokus mohou probíhat i formou ústní.

Prezentace budou vkládány vždy v průběhu aktuální výuky daného tématu.

Obsah

Témata ke studiu:
1. Úvod do strategického managementu
2. Vize, Poslání, Cíle, Strategie
3. Obecné typologie strategií
4. Rozšířené typologie strategií
5. Základní analýzy interního a externího prostředí
6. Start-up
7. Vliv manažera na tvorbu strategie
8. Business model
9. Proces zavedení strategie
10. Systémy BSC a KPI
11. Rozšiřující analýzy podniku
12. Strategie MSP
13. Znalostní podnik a podniková kultura
14. Volné téma (nové trendy strategického řízení)

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Ing. Jan Šalamoun, Ing. Lucie Tichá, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
 • Tichá, I., & Hron, J. (2016). Strategické řízení. Praha.
 • Fotr, J., Vacík, E., Špaček, M., & Souček, I. (2017). Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha.
 • Armstrong, M. (2016). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London: Kogan Page.
 • Parmenter, D. (2015). Key performance indicators: Developing, implementing, and using winning KPIs. Hoboken.
 • Kim, W. C., Mauborgne, R., & Somogyi, P. (2018). Nová strategie modrého oceánu: Pět kroků jak se posunout do modrého oceánu, vyhnout se konkurenci a zajistit si tak ziskový růst. Praha.
 • Jarošová, E., Pauknerová, D., & Lorencová, H. (2016). Nové trendy v leadershipu: Koncepce, výzkumy, aplikace. Praha: Management Press. Praha.
 • Senge, P. M. (2016). Pátá disciplína: Teorie a praxe učící se organizace. Praha.
 • Rothaermel, F. T. (2017). Strategic management. New York, McGraw-Hill Education.
 • Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2015). Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno, BizBooks.
 • Kotler, P., & Kotler, M. (2013). 8 strategií růstu: jak ovládnout trh. Brno, BizBooks.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF