Řízení změn

Zkratka předmětu KŘE/KRZM
Název předmětu Řízení změn
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/KRZM
Název Řízení změn
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/RZM
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je předat příslušné, praktické a aplikovatelné dovednosti v oblasti řízení změn a inovací a proaktivně zapojit studenty do procesů změn v organizaci. Studenti se naučí používat nástroje pro přípravu a implementaci změny a osvojí si modely vhodné pro plány změn či inovací v organizaci.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování seminární práce.

Požadavky ke zkoušce:
Písemný test, ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do řízení změn.
2. Změny v řízení organizací.
3. Příčiny a druhy změn.
4. Proces řízení změn.
5. Modelování řízených změn.
6. Řízení strategické změny.
7. Analýzy formulace a implementace strategické změny.
8. Řízení rizik.
9. Krizové řízení.
10. Inovační management

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Řízení změn je podmíněn předmětem Management.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům řízení změn a jejich aplikaci v rozvoji organizací. Důraz je kladen na aktivní výukové metody v průběhu celého pedagogického procesu, které zahrnují týmovou spolupráci, kreativní řešení problémů a využití případových studií.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
Literatura
  • Ochrana, F., & Púček, M. (2011). Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě. Praha: Wolters Kluwer.
  • Tidd, J., Bessant, J., & Pavvit, K. (2007). Řízení inovací: zavádění technologických, tržních a organizačních změn. Brno: Computer Press.
  • Řehoř, P. (2016). Řízení změn. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Ekonomická fakulta.
  • Kubíčková, L., & Rais, K. (2012). Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada.
  • McCalman, J., Paton, R. A., & Siebert, S. (2016). Change management. Washington DC: SAGE.
  • Veber, J. (2009). Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press.
  • Častorál, Z. (2010). Strategický management změn a znalostí. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského.
  • Kotter, J. P. (2008). Vedení procesu změny. Praha: Management Press.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF