Rozvoj venkova a lidské zdroje

Zkratka předmětu KŘE/KRVLZ
Název předmětu Rozvoj venkova a lidské zdroje
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/KRVLZ
Název Rozvoj venkova a lidské zdroje
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KŘE/RVLZ
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Studenti získají znalosti o hospodářských, ekonomických, sociálních a environmentálních aspektech rozvoje venkova, udržitelného rozvoje, kvality života, lidských zdrojích, vazbě na zemědělskou politiku v prostředí globalizace, regionalizace a kulturologických aspektů s návazností na politiku EU a ČR, formy podpor rozvoje venkova. Seznámí se s metodami hodnocení rozvoje venkova, demografických změn, migrace, dopravní dosažitelnosti a obslužnosti, ekonomické struktury. Budou vedeni ke kreativitě v hledání možností zakládání, diversifikace a restrukturalizace podniků, inovačních a podnikatelských aktivit, tvorby pracovních míst, specifik řízení v procesu změn a inovací v podnikatelských i nepodnikatelských subjektech. Získají znalosti o řízení lidských zdrojů, rozvoji lidského potenciálu v obcích, obecních úřadech, dovednosti v oblasti sociální komunikace aplikované v rozvoji obcí, spolupráce v rámci lokálních, místních skupin, spolků, seskupení.

Požadavky na studenta

Zápočet: Odevzdání písemně zpracované práce a její prezentace.
Zkouška je písemný test (úspěšnost 75 %), při ústní zkoušce zohledněna kvalita seminární práce a prezentace.

Obsah

Témata přednášek:
1. Politika EU a ČR podpory rozvoje venkova v kontextu lidských zdrojů a inovací
2. Strategické hodnocení rozvoje venkova
3. Globalizace, regionalizace a kulturologické aspekty mikro-, mezo- a makroprostoru
4. Rozvoj venkova, udržitelný rozvoj, kvalita života a lidské zdroje
5. Podpora kvalita života ve venkovských oblastech
6. Tvorba pracovních míst - rodinné farmy
7. Specifika řízení rodinných firem a farem v procesu změn a inovací
8. Řízení lidských zdrojů a multilevel govermance
9. Diverzifikace ve venkovském prostoru a tvorba nových pracovních míst
10. Řízení lidských zdrojů v podnikatelských subjektech ve vazbě na region
11. Spolupráce pro rozvoj venkova - mikroregiony a místní akční skupiny
12. Možnosti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím fondů EU
13. Možnosti podpory a financování rozvoje venkova a inovačních aktivit
14. Tvorba projektů v kontextu rozvoje venkova

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

žádné

Získané způsobilosti

Studenti rozumí rozvoji venkova v kontextu lidských zdrojů a inovací.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
Literatura
  • HOLÁTOVÁ, Darja, Růžena KRNINSKÁ a kol. Lidské zdroje v rozvoji venkova. Praha: Alfa nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-87197-57-8.
  • FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Ivana a kol. Venkov jako místo pro žití. Praha : Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-911-1.
  • Ostrom, E., & Ahn, T. K. (2013). Foundations of Social Capital. Northampton: Edward Elgar Publishing Limited.
  • WOKOUN, R. a kol. (2007). Regionální rozvoj a jeho management v České republice. Praha: Oeconomica.
  • HRABÁNKOVÁ, M. Rozvoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru České republiky. České Budějovice, 2007. ISBN 80-8668-42-3.
  • Krninská, R. (2002). Řízení lidských zdrojů v dimenzi třetího tisíciletí. Nitra.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF