Řízení podnikové kultury

Zkratka předmětu KŘE/KRPK
Název předmětu Řízení podnikové kultury
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/KRPK
Název Řízení podnikové kultury
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KŘE/RPK
Vyloučené předměty KŘE/RPK
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o hlavních oblastech působících na podnikovou kulturu, o jejím významu a funkcích působících na fungování podniku (organizace, firmy).
Kultura, úrovně a druhy - podniková (firemní, organizační). Vlivy kultury globální, národní a regionální na podnikovou kulturu. Zdroje podnikové kultury - kulturní paměť a východiska sociologická, psychologická v čase a prostoru (mikro-, mezo- a makroprostor). Obsah, prvky, úrovně a struktura podnikové kultury. Síla kultury, strategie a výkonnost firmy.
Poznání podnikové kultury jako východisko jejího utváření. Utváření kultury podniku s ohledem na specifika regionu i ve směru inovativním, zabezpečeným atmosférou důvěry, s celoživotním učením podporujícím profesní, osobnostní a tvořivý rozvoj lidského potenciálu.

Požadavky na studenta

Zápočet: Účast na cvičeních, seminární práce a její prezentace.
Zkouška:
1) písemný test
2) ústní zkouška
Do výsledné známky bude zahrnuta kvalita praktické části - seminární práce, ústní prezentace. Stupeň ohodnocení kvantity a kvality zpracování se stává součástí výsledné známky předmětu.

Obsah

Témata přednášek:
1. Holistický přístup ke kulturologickým aspektům v procesu globalizace. Vymezení obsahu pojmů, kulturní dimenze.
2. Úrovně podnikové kultury, obsah, prvky a její struktura. Intelektuální a lidský kapitál, kultura učících se organizací.
3. Celostní přístup k podnikové kultuře s časoprostorovým aspektem mikro-, mezo- a makroprostoru.
4. Řízení podnikové kultury a její změna.
5. Mezoprostor, regionální a podniková kultura, tacitní znalosti.
6. Kultura obecně, symboly, některé antropologické teorie, kulturní paměť.
7. Časoprostorové aspekty kultury a vývojová stadia - mýtické, jeho význam pro podnikovou kulturu.
8. Časoprostorové aspekty kultury a vývojová stadia - filosofické, jeho význam pro podnikovou kulturu.
9. Časoprostorové aspekty kultury a vývojová stadia - pozitivistické, jeho význam pro podnikovou kulturu.
10. Časoprostorové aspekty kultury a vývojová stadia - celostní, jeho význam pro podnikovou kulturu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základní terminologii a zásadám řízení podnikové kultury. Pochopí kulturologické aspekty mikro-, mezo- a makroprostoru pro řízení podnikové kultury.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
Literatura
  • Krninská, R. (2002). Kulturologické aspekty řízení lidských zdrojů. České Budějovice: Jihočeská univerzita.
  • Lukášová, R., & Nový, I. (2004). Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing.
  • Lukášová, R. (2010). Organizační kulutura a její změna. Praha: Grada.
  • Hofstede, G. (2010). Cultures and organizations. New York: McGraw-Hill.
  • Hotstede, G., & Hofstede Jr., J. G. (2006). Kultury a organizace: software lidské mysli (Spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití). Praha: Linde.
  • Schein, E.H. (2010). Organizational culture and leadership. San Francisco : Jossey-Bass.
  • Krninská, R. (2002). Řízení lidských zdrojů v dimenzi třetího tisíciletí. Nitra.
  • Truneček, J. (2004). Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha: Professionl Publishing.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF