Rozvoj osobnosti manažera

Zkratka předmětu KŘE/KRO
Název předmětu Rozvoj osobnosti manažera
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/KRO
Název Rozvoj osobnosti manažera
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/RO
Vyloučené předměty KŘE/RO
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické základy a praktické návody k rozvoji potencionálu osobnosti manažera.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Odevzdání seminární práce: základem je jednoduchý popis 4 dimenzí osobnosti manažera formou eseje (4 str.) doplněný vytištěnými výsledky všech vlastních sebepoznávacích testů zpracovaných na seminářích. Odevzdání seminární práce v den psaní zkouškového testu.
Požadavky ke zkoušce:
1. Zkouškový písemný test: 15 otázek v časovém limitu 20 minut s výběrem správných odpovědí v rámci jedné otázky 0 až 5. Maximum je 30 bodů, minimum 22.5 bodu (75 %). Za špatnou odpověď je částečná penalizace.
2. Vlastní zkouška: známku zkouškového testu lze zlepšit či zhoršit na výslednou známku kvalitou seminární práce a aktivní diskuzí o jejích výsledcích. Stupeň ohodnocení kvantity a kvality zpracování se stává součástí výsledné známky předmětu.


Obsah

Manažerské kompetence, jejich rozvoj. Osobnostní rozvoj jako základ rozvoje lidského potenciálu, tvůrčích schopností, tvořivosti a inovativnosti. Self-management - sebeuvědomění, sebereflexe a sebepoznání jako základní předpoklady seberozvoje. Sebepoznání a seberozvoj umožňující samovolný vstup do procesu celoživotního učení. Sebeuvědomění, sebeocenění, sebepojetí a sebevýchova - uspořádání času, zvládání stresu. Techniky relaxace a regenerace. Assessment centra a jejich kulturní specifika.

Přednáškové okruhy:
1. Celostní pohled na rozvoj osobnosti manažera v kontextu časoprostoru, makro, mezo- a mikroprostor. Vymezení obsahu pojmu.
2. Globalizace (makroprostor) a kulturologické vlivy působící na rozvoj osobnosti manažera.
3. Mezoprostor, regionální a sociální vlivy působící na rozvoj osobnosti manažera. Podniková kultura.
4. Mikroprostor - potenciál lidské osobnosti a jeho rozvojové tendence, vědomí a nevědomí.
5. Psychologické přístupy k rozvoji osobnosti manažera I.
6. Psychologické přístupy k rozvoji osobnosti manažera II.
7. Psychologické přístupy k rozvoji osobnosti manažera III.
8. Sebepoznání - sebereflexe, sebeuvědomění, sebepojetí, sebeocenění.
9. Seberozvoj - sebevýchova, self-management, proces celoživotního učení, seberealizace.
10. Manažerské kompetence I.
11. Manažerské kompetence II.
12. Rozvoj osobnosti manažera, zdravý životní styl.
13. Rozvoj osobnosti manažera, tvůrčí schopnosti, kreativita, inovativnost.
14. Rozvoj osobnosti manažera a jeho lidského potenciálu, symboly a seberealizace.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Žádné podmiňující předměty

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základní terminologii a zásadám rozvoje osobnosti manažera. Prakticky se seznámí se sebepoznávacími a seberozvojovými přístupy.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
  • Přednášející: Ing. Markéta Adamová, doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
Literatura
  • Mikuláštík, M. (2015). Manažerská psychologie. Praha: Grada Publishing.
  • Bedrnová, E. et al. (2012). Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press.
  • Folwarczná, I. (2010). Rozvoj a vzdělávání manažerů. Praha: Grada Publishing.
  • Pacovský, P. (2006). Člověk a čas. Time management IV. generace. Praha: Grada Publishing.
  • Bedrnová, E. a kol. (2009). Management osobního rozvoje. Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl. Praha: Grada Publishing.
  • Eikenberry, K. (2007). Remarkable Leadership: unleashing your leadership potential. San Francisco: Jossey-Bas.
  • Krninská, R. (2002). Řízení lidských zdrojů v dimenzi třetího tisíciletí. Nitra.
  • Faeber, I., & Stowe, Ch. (2007). Vedení lidí v praxi. Zlepšete své manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF