Rozvoj osobnosti manažera

Zkratka předmětu KŘE/KRO
Název předmětu Rozvoj osobnosti manažera
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/KRO
Název Rozvoj osobnosti manažera
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/RO
Vyloučené předměty KŘE/RO
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Kurs zaměřen teoreticky i prakticky na osobnostní rozvoj jako základ rozvoje lidského potenciálu, tvůrčích schopností, tvořivosti a inovativnosti. Selfmanagement vyplývající ze sebeuvědomění, sebereflexe a sebepoznání jako základních předpokladů seberozvoje. Sebepoznání a seberozvoj umožňující samovolný vstup do procesu celoživotního učení. Sebeuvědomění, sebeocenění, sebepojetí, sebevýchova a sebemotivace vedou k vlastní seberealizaci s uspořádáním času a zvládáním stresu. Techniky relaxace a regenerace.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1. Účast na cvičeních.
2. Odevzdání seminární práce.
Požadavky ke zkoušce:
1. Zkouškový písemný test.
2. Ústní zkouška:
Známku zkouškového testu lze zlepšit či zhoršit na výslednou známku kvalitou seminární práce a aktivní diskuzí o jejích výsledcích.

Obsah

Témata přednášek:
1. Celostní pohled na rozvoj osobnosti manažera v kontextu časoprostoru, makro, mezo- a mikroprostor. Vymezení obsahu pojmu.
2. Globalizace (makroprostor) a kulturologické vlivy působící na rozvoj osobnosti manažera.
3. Mezoprostor, regionální a sociální vlivy působící na rozvoj osobnosti manažera. Podniková kultura.
4. Mikroprostor - potenciál lidské osobnosti a jeho rozvojové tendence, vědomí a nevědomí.
5. Psychologické přístupy k rozvoji osobnosti manažera I.
6. Psychologické přístupy k rozvoji osobnosti manažera II.
7. Psychologické přístupy k rozvoji osobnosti manažera III.
8. Sebepoznání - sebereflexe, sebeuvědomění, sebepojetí, sebeocenění a sebemotivace.
9. Seberozvoj - sebevýchova, self-management, proces celoživotního učení, seberealizace.
10. Manažerské kompetence I.
11. Manažerské kompetence II - Assessment centra.
12. Rozvoj osobnosti manažera, zdravý životní styl.
13. Rozvoj osobnosti manažera, tvůrčí schopnosti, kreativita, inovativnost.
14. Rozvoj osobnosti manažera a jeho lidského potenciálu, symboly a seberealizace.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Žádné podmiňující předměty

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základní terminologii a zásadám rozvoje osobnosti manažera. Prakticky se seznámí se sebepoznávacími a seberozvojovými přístupy.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
  • Přednášející: Ing. Markéta Adamová, doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
Literatura
  • Bedrnová, E. a kol. (2009). Management osobního rozvoje. Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl. Praha: Grada Publishing.
  • Folwarczná, I. (2010). Rozvoj a vzdělávání manažerů. Praha: Grada Publishing.
  • Krninská, R. (2002). Řízení lidských zdrojů v dimenzi třetího tisíciletí. Nitra.
  • Mikuláštík, M. (2007). Manažerská psychologie (Self-management, tvořivost a inovace v práci manažera). Praha: Grada.
  • Eikenberry, K. (2007). Remarkable Leadership: unleashing your leadership potential. San Francisco: Jossey-Bas.
  • Plamínek, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres. Praha: Grada, 2013.
  • Covey, R. S. (2011). The 7 habits of higly effective people: restoring the character ethic. New York: Free Press.
  • Faeber, I., & Stowe, Ch. (2007). Vedení lidí v praxi. Zlepšete své manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF