Řízení dodavatelského řetězce

Zkratka předmětu KŘE/KRDR
Název předmětu Řízení dodavatelského řetězce
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/KRDR
Název Řízení dodavatelského řetězce
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KŘE/RDR
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět Řízení dodavatelského řetězce má rozšířit znalost logistiky, zvláště problémů týkajících se řízení materiálového a informačního toku. Zvýšený důraz je kladen na problémy reversní logistiky, outsourcingu a hodnocení logistického výkonu. Předmět obsahuje mnoho příkladů logistických řetězců z průmyslu a služeb.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracovat a obhájit esej na dané téma.

Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška.

Obsah

TÉMATA PŘEDNÁŠEK

1 - Úvod do řízení dodavatelských řetězců
2 - Globalizace a struktura dodavatelských řetězců
3 - Hlavní technologie a metody uplatňované v řízení dodavatelských řetězců
4 - Řízení materiálových toků v dodavatelských řetězcích
5 - Řízení informačních toků v dodavatelských řetězcích
6 - Význam reverzních toků v dodavatelských řetězcích
7 - Principy "zelených" dodavatelských řetězců
8 - Řízení vztahů s dodavateli
9 - Outsourcing a strategické aliance
10 - Logistický controlling a logistický audit
11 - Rizika v dodavatelských řetězcích
12 - Současné vývojové trendy v dodavatelských řetězcích
13 - Struktura dodavatelských řetězců v různých odvětvích

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Řízení dodavatelského řetězce je podmíněn absolvování předmětu Logistika (LOG). LOGAJ

Získané způsobilosti

Studenti porozumí využívání logistických metod v praxi v různých firmách (ABC metoda, tlačný a tažný systém, výběr dodavatelů, klíčový prvek v řetězci, partnerství, outsourcing, logistické služby atd.). Studenti budou schopni sestavit nový řetězec.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
Literatura
  • null
  • CHRISTOPHER, M. (2016). Logistics & supply chain management. London.
  • null
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF