Řízení dodavatelského řetězce

Zkratka předmětu KŘE/KRDOR
Název předmětu Řízení dodavatelského řetězce
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/KRDOR
Název Řízení dodavatelského řetězce
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/RDOR
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů z logistiky, zejména v oblasti řízení materiálového a informačního toku. Zvýšený důraz je kladen na problémy reversní logistiky, outsourcingu a hodnocení logistického výkonu včetně zelené logistiky. Předmět obsahuje mnoho příkladů logistických řetězců zejména z oblasti průmyslu a služeb.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracovat a obhájit esej na dané téma.

Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška.

Obsah

TÉMATA PŘEDNÁŠEK

1 - Úvod do řízení dodavatelských řetězců
2 - Globalizace a struktura dodavatelských řetězců
3 - Hlavní technologie a metody uplatňované v řízení dodavatelských řetězců
4 - Řízení materiálových toků v dodavatelských řetězcích
5 - Řízení informačních toků v dodavatelských řetězcích
6 - Význam reverzních toků v dodavatelských řetězcích
7 - Principy "zelených" dodavatelských řetězců
8 - Řízení vztahů s dodavateli
9 - Outsourcing a strategické aliance
10 - Logistický controlling a logistický audit
11 - Rizika v dodavatelských řetězcích
12 - Současné vývojové trendy v dodavatelských řetězcích
13 - Struktura dodavatelských řetězců v různých odvětvích

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Řízení dodavatelského řetězce je podmíněn absolvování předmětu Logistika (LOG).

Získané způsobilosti

Studenti porozumí využívání logistických metod v praxi v různých firmách (ABC metoda, tlačný a tažný systém, výběr dodavatelů, klíčový prvek v řetězci, partnerství, outsourcing, logistické služby atd.). Studenti budou schopni sestavit nový řetězec.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
Literatura
  • null
  • CHRISTOPHER, M. (2016). Logistics & supply chain management. London.
  • null
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF