Procesní management

Zkratka předmětu KŘE/KPMAN
Název předmětu Procesní management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/KPMAN
Název Procesní management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojení si základních přístupů a metod procesního řízení s důrazem na systémové myšlení, jednání a tvůrčí vedení spolupracovníků. Předmět prohlubuje a rozšiřuje teoretické poznatky a zkušenosti z oblasti nových přístupů řízení podniků, jako je řízení procesů, tvorba business modelu, hodnotový management, vypracování modelu kompetencí, řízení kvality atd. Součástí kurzu jsou i praktické aplikace metod procesního managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: seminární práce
Požadavky ke zkoušce: ústní zkouška

Obsah

Témata přednášek:
1. Podstata procesního řízení.
2. Fáze procesního řízení. Strategie a řízení procesů.
3. Hodnotový management. Hodnota pro zákazníka.
4. Metody mapování a řízení procesů.
5. Tvorba procesních map v systému ARIS, ATTIS.
6. Implementace procesního řízení.
7. Monitorování, měření výkonnosti a optimalizace procesů.
8. Řízení podle kompetencí, lidské zdroje v procesním řízení.
9. Simulační metody v procesním managementu.
10. Procesní management v praxi firem. Aktuální téma.
11. Procesní management ve vybrané organizaci (přednášky odborníků z praxe).Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Procesní management je podmíněn předmětem Management.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům procesního managementu a jejich aplikaci při řízení podniků.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martin Pech, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Literatura
  • Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). Fundamentals of business process management. Berlin, Springer.
  • Fišer, R. (2014). Procesní řízení pro manažery: Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli. Praha, Grada.
  • Tuček, D., Hrabal, M., & Trčka, L. (2015). Procesní řízení v praxi podniků a vysokých škol. Praha, Wolters Kluwer.
  • Weske, M. (2019). Business process management: Concepts, languages, architectures. Berlin, Springer.
  • Vlček, R. (2002). Hodnota pro zákazníka. Praha.
  • Nenadál, J. (2018). Management kvality pro 21. Století. Praha, Management Press.
  • Řepa, V. (2012). Procesně řízená organizace. Praha, Grada.
  • Osterwalder, A., & Pigenur, Y. (2015). Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno: BizBooks.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF