Operations Management

Zkratka předmětu KŘE/KOMA
Název předmětu Operations Management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/KOMA
Název Operations Management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/COM, KŘE/KOM, KŘE/OM, KŘE/OMA, KŘE/YOM
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Operační management je souborem činností, které vytvářejí hodnotu v podobě zboží nebo služeb transformací vstupů na výstupy. Bez ohledu na to, zda je konečný produkt hmotný výrobek či služba, jsou tyto výrobní činnosti v podniku (organizaci) označovány jako operace a jejich řízení jako operační management. Předmět se zabývá problémy výrobních a pracovních procesů, především metodami zlepšení práce, pracovního prostředí (ergonomie), rozmístěním pracovišť a plánováním materiálového toku, hodnotové analýzy, kontroly kvality, ale také nových trendů (smart systémy, robotizace, čtvrtá průmyslová revoluce, cloud).

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování seminárních projektů a odevzdání příkladů ke kontrole.

Požadavky ke zkoušce:
Úspěšné absolvování zkouškového testu - úspěšnost alespoň 70 %. Písemná
a ústní zkouška.

Obsah

Proces a výroba. Úloha výrobního managementu. Typy výroby a výrobní struktura. Produktivita a její měření. Výrobní strategie. Bod rozpojení. Standardizace. Kapacitní plánování. Umisťovací a rozmisťovací strategie. Plánování lidských zdrojů a ergonomie. Operativní plánování. Způsoby zlepšování pracovních metod. Kaizen a reengineering. Řízení kvality. Statistické metody řízení kvality. Hodnotový management. procesní management. Témata přednášek:
1. Výroba a globální prostředí. Procesy, operace, standardizace.
2. Umisťovací strategie, plánování práce, lidské zdroje, ergonomie
3. Statistické metody kontroly kvality
4. Kaizen a štíhlá výroba. Organizace práce na lince
5. Výroba a životní prostředí

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Nejsou zapotřebí žádné speciální předpoklady pro absolvování předmětu.

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním metodám týkajícím se výrobního plánování a řízení a měření výkonu. Budou schopni provést analýzu různých operací nebo procesů a navrhnout zlepšení týkající se úspor potřebného času, prostoru, nákladů. Zvláštní důraz je kladen na štíhlou výrobu a metody procesního řízení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
  • Přednášející: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
Literatura
  • null
  • VANĚČEK, D., FRIEBEL, L., ŠTÍPEK, V. Operační management. České Budějovice, 2012. ISBN 978-80-7394-196-3.
  • HEIZER,J., RENDER,B. Operations management. 2004. ISBN 0-13-120974-4.
  • DILWORTH, J.,B. Operations Management. 1996. ISBN 0-07-114137-5.
  • Simchi-Levi, D. Operations Rules. The MIT Press, 2010. ISBN 978-0-262-01474-8.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF