Motivace a stimulace pracovního jednání

Zkratka předmětu KŘE/KMSTI
Název předmětu Motivace a stimulace pracovního jednání
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/KMSTI
Název Motivace a stimulace pracovního jednání
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KŘE/MOSTI
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz seznamuje studenty se základními pojmy a principy motivace a stimulace a s teorií motivace a stimulace obecně při specifikaci na některé prvky motivace a stimulace v pracovním jednání. Významné je praktické prožitkové pochopení vlastních motivů a stimulů vedoucí k akceptaci jedinečnosti jednotlivých osobností i motivaci a stimulaci jejich pracovního jednání.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Úspěšnost alespoň 75% v testu.
Seminární práce.

Obsah

Přednášky:
1 - Úvod, základní terminologie.
2 - Charakteristika motivace obecně.
3 - Celostní pohled na motivaci a stimulaci a hledisko mikro-, mezo- a makroprostoru.
4 - Sebepoznání, seberozvoj, celoživotní učení.
5 - Seberealizace, sebemotivace.
6 - Zdroje motivace.
7 - Teorie motivace.
8 - Přehled motivačních teorií.
9 - Motivace pracovníka a obecná koncepce řízení.
10 - Motivační struktura a motivační profil jedince.
11 - Stimulace a její význam pro motivaci jedince v pracovním procesu.
12 - Stimulační prostředky a jejich členění.
13 - Vedení k rozvoji pracovního potenciálu jedince a sociálních vlastností se zřetelem k uspokojení z práce.
14 - Pracovní výkonnost a pracovní spokojenost. Úvod, základní terminologie.


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti se orientují v teorii motivace a stimulace a pochopí možnosti řešení adekvátních forem a otázek spojených s ovlivňováním pracovní ochoty lidí, které vedou až k vlastní sebemotivaci.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
Literatura
  • KRNINSKÁ, R. Motivace a stimulace pracovního jednání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích., 2012. ISBN 978-80-7394-343-1.
  • KRNINSKÁ, R. Kulurologické aspekty řízení lidských zdrojů. České Budějovice, 2002. ISBN 80-7040-584.
  • PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3447-7.
  • FAIRWEATHER, A. M. Jak být motivujícím manažerem. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-3002-8.
  • FORSYTH, P. Jak motivovat svůj tým. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2128-6.
  • BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést a motivovat lidi. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2235-8.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF