Etika v podnikání

Zkratka předmětu KŘE/KETP
Název předmětu Etika v podnikání
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/KETP
Název Etika podnikání
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/CETP
Vyloučené předměty KŘE/ETP, KŘE/OETP
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti podnikatelské etiky, podnikové etiky, etického rozhodování manažerů v řízení podniku a při hledání konkurenční výhody. Využívání nástrojů a metod podpory formování kolektivních a individuálních hodnot podniku, tvorby a implementace etiky a etického chování. Pochopení souvislostí společenské a sociální odpovědnosti a etického rozhodování se systémy udržitelného rozvoje a aktuální problematika na národní, evropské a světové úrovni.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce ve formě případové studie.
Požadavky ke zkoušce:
Písemná zkouška - test (s naplněním 75 % úspěšnosti), možnost dozkoušení ústní zkouškou v případě splnění podmínek testu.

Obsah

Témata přednášek:
1. Podnikatelská a podniková etika v tržní ekonomice.
2. Vývoj etiky v historických souvislostech morálky a práva.
3. Etické hodnoty a principy. Etika a morálka.
4. Metody a nástroje etického řízení.
5. Etika chování a rozhodování manažera.
6. Diskriminace a neetické chování v organizaci.
7. Implementace etických nástrojů do strategie, etický kodex.
8. Podnikatelské prostředí a etika, Lobbing, Boj s korupcí.
9. Dimenze etiky ve veřejné správě, funkce ombudsmana.
10. Aktuální problematika současné doby - odborník z praxe.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

absolvování předmětů Management II, Řízení lidských zdrojů.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základnímu rámci podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti organizace a jsou schopny aplikací v podnikové praxi, mají přehled o aktuální problematice.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
Literatura
  • Seknička, P., & Putnová, A. (2016). Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada.
  • Huber, W. (2016). Etika: Základní otázky našeho života. Praha: Albatros Media.
  • Bowles, C. (2018). Future Ethics. NowNext Press.
  • Klimková, A. (2018). Performance v aplikovanej etike. Banská Bystrica : Belianum.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF