Firma 1

Zkratka předmětu KŘE/F1
Název předmětu Firma 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/F1
Název Firma 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky a problematikou podnikání malých a středních firem od založení podniku, jeho vedení, až k jeho ukončení. Studenti se v rámci předmětu seznámí s podnikatelskou praxí, získají podnikatelské kompetence, vytvoří a obhájí podnikatelský záměr, který budou realizovat v praxi v předmětu Firma II.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Účast na cvičeních, zápočtový test, zpracování a úspěšné obhájení projektu (podnikatelského záměru).

Požadavky ke zkoušce:
písemný test, ústní zkouška

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů.
2. Malé a střední podnikání (MSP) v ČR a EU, motivace k podnikání.
3. Hledání podnikatelských příležitostí.
4. Zkušenosti z podnikatelské praxe (přednáška odborníka z praxe).
5. Podnikatelský plán.
6. Zakládání podniku.
7. Finanční zdroje pro začínající firmy.
8. Start-up.
9. Specifika řízení MSP.
10. Podpora podnikání v ČR.
11. Ukončení podnikání.
12. Ochrana duševního vlastnictví (patenty, užitné a průmyslové vzory).
13. Zahájení podnikání formou franchisingu.
14. Aktuální problematika MSP (přednáška odborníka z praxe).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti se seznámí se základní terminologií týkající se malých a středních podniků a podnikání. Budou disponovat znalostmi týkající se založení podniku, jeho vedení i případné ukončení. Budou schopni sepsat takový podnikatelský záměr, který bude v praxi realizovatelný.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Monika Maříková, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Monika Maříková, Ph.D., Ing. Martina Novotná, Ph.D., Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Monika Maříková, Ph.D., Ing. Martina Novotná, Ph.D., Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
Literatura
  • null
  • Řehoř, P. (2019). Podpora podnikavosti. České Budějovice.
  • MPO. (2018). Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2019.
  • https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
  • Borosky, P. (2019). How to Write a Business Plan in Ten Steps: 2019 Business Plan Sample and Template Included. Amazon Digital Services LLC.
  • Synek, Miloslav; Kislingerová, Eva. (2015). Podniková ekonomika. V Praze : C.H. Beck.
Vyučovací metody

E-learning, Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF