Strategický management

Zkratka předmětu KŘE/CSM
Název předmětu Strategický management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/CSM
Název Strategický management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/SM
Vyloučené předměty KŘE/KSMAJ, KŘE/SMA, KŘE/SMAJ, KŘE/YSMAN
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Studenti se seznámí s přístupy a metodami strategického řízení jako nástroje efektivního využívání zdrojů k dosažení cílů podniku. Předmět rozvíjí teoretické a praktické přístupy strategického řízení, uvádí studenty do základů terminologie, modelů a principů. Součástí kurzu je i popis současných trendů s jejich vlivem na dlouhodobý rozvoj firem. Studenti získají teoretické a praktické znalosti o strategickém řízení.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

1) Zpracování individuální semestrální práce v rozsahu 7 -10 stran, která je zaměřena na hodnocení strategického řízení ve vybraném podniku.
2) Průběžná účast na práci týmu při řešení manažerské simulační hry Greatail International, odevzdání závěrečné zprávy ze hry v požadované struktuře a prezentace výsledků.
3) Odevzdávání rozhodnutí pro další kolo hry do stanoveného dne v týdnu.

Požadavky ke zkoušce:
Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu. Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací.
Zkouška pro první termín probíhá písemnou formou, pro absolvování je nutné dosáhnout alespoň 60% úspěšnosti. Druhý a další pokus mohou probíhat i formou ústní.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do strategického managementu.
2. Vize, poslání, cíle, strategie.
3. Obecné typologie strategií.
4. Rozšířené typologie strategií.
5. Základní analýzy interního a externího prostředí.
7. Vliv manažera na tvorbu strategie.
8. Business model.
9. Proces zavedení strategie.
10. Systémy BSC a KPI.
11. Rozšiřující analýzy podniku.
12. Strategie MSP.
13. Učící se organizace a podniková kultura.
14. Aktuální téma (nové trendy strategického řízení).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti mají porozumět základním principům strategického řízení, jsou schopni řídit a vypracovávat strategii podniku výroby a služeb.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Literatura
 • Tichá, I., & Hron, J. (2016). Strategické řízení. Praha.
 • Fotr, J., Vacík, E., Špaček, M., & Souček, I. (2017). Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha.
 • Armstrong, M. (2016). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London: Kogan Page.
 • Parmenter, D. (2015). Key performance indicators: Developing, implementing, and using winning KPIs. Hoboken.
 • Kim, W. C., Mauborgne, R., & Somogyi, P. (2018). Nová strategie modrého oceánu: Pět kroků jak se posunout do modrého oceánu, vyhnout se konkurenci a zajistit si tak ziskový růst. Praha.
 • Jarošová, E., Pauknerová, D., & Lorencová, H. (2016). Nové trendy v leadershipu: Koncepce, výzkumy, aplikace. Praha: Management Press. Praha.
 • Senge, P. M. (2016). Pátá disciplína: Teorie a praxe učící se organizace. Praha.
 • Rothaermel, F. T. (2017). Strategic management. New York, McGraw-Hill Education.
 • Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2015). Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno, BizBooks.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF